Actieve jobs: sleutel tot werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid

man zit met zijn handen gevouwen aan zijn bureelIn dit rapport nemen we – op basis van data uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor (WBM) – de ambities van de innovatieve arbeidsorganisatie op het vlak van de arbeidskwaliteit onder de loep. Meer bepaald proberen we de vraag te beantwoorden of het inzetten op actieve jobs daadwerkelijk tot meer werkbaar werk leidt en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan verhogen.

In het eerste hoofdstuk stellen we de kenmerken van genoemde actieve jobs binnen het denkkader van Karasek’s Job Demands Control-model en de sociotechnische ontwerptheorie scherp en lichten we toe op welke wijze we – op basis van de WBM-variabelenset – de JDC-jobtypes hebben geoperationaliseerd.

In een tweede hoofdstuk brengen we de diffusie van actieve jobs en de andere JDC-jobtypes op de Vlaamse arbeidsmarkt in kaart. We bekijken daarbij ook de evolutie tussen 2004 en 2013 en de verschillen tussen deelpopulaties (beroepsgroepen, sectoren, ondernemingsomvang).

In het derde (centrale) hoofdstuk evalueren we de actieve jobs en/in relatie tot de andere JDC-jobtypes vanuit het oogpunt van de arbeidskwaliteit. We analyseren de samenhangen met leermogelijkheden, motivatie en psychische vermoeidheid/werkstress. We exploreren ook de mogelijke ‘effecten’ op duurzame inzetbaarheid op basis van informatie over ziekteverzuimgedrag, verloopintentie en de inschatting van de respondenten van de haalbaarheid om door te werken tot de pensioenleeftijd. Tot slot toetsen we de resultaten van de WBM-analyses aan de bevindingen uit de onderzoeksliteratuur.
 

Contact