Van werk naar werk: inspirerende voorbeelden uit het buitenland

Project status
Lopend

Zowel in Vlaanderen als in de ons omringende regio’s en landen worden heel wat ondernemingen geconfronteerd met herstructureringen, afvloeiingen en sluitingen. Ook wijzigen de beroepen en competenties waar bedrijven nood aan hebben. Deze processen zorgen voor uitval van werknemers en leiden ook tot vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt.

Een doordacht arbeidsmarktbeleid zorgt ervoor dat mensen tijdig worden geheroriënteerd en/of toegeleid naar andere functies en tewerkstellingsplekken. Dit kan bijvoorbeeld door het voorzien van maatregelen met betrekking tot pooling van medewerkers, uitwisselingstrajecten en terbeschikkingstelling van mensen, stages en opleiding. Ondanks de verschillende mogelijkheden op de Vlaamse arbeidsmarkt, loopt het doorstromen van werk naar werk niet altijd even vlot.

Wat onderzoeken we?

We zoeken inspirerende voorbeelden in Europa, zoals in Scandinavische landen, waarbij werknemers makkelijk van werk naar werk stromen over organisaties heen en zo minder snel of minder lang in de werkloosheid terechtkomen. Tools of instrumenten van werkgevers, bepaalde systemen die werkbaar zijn in een bepaald land kunnen inspirerend zijn voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Hoe zien die tools eruit? Hoe proactief werken deze voorbeelden of systemen? Is er sprake van een win-win voor alle partijen? Hoe duurzaam zijn de werk-werk transities die tot stand komen?

Werkwijze

We zoeken literatuur, cijfers en beleidsrapporten. Via verkennende gesprekken met experten en beleidsmakers gaan we na welke leerrijke voorbeelden er in een aantal Europese landen, namelijk in Zweden en Nederland, aanwezig zijn. Deze cases beschrijven we aan de hand van een tiental topics. De informatie van de cases verzamelen we via diepte-interviews, die wegens de coronacrisis online zijn doorgegaan. De bedoeling is om een goed beeld te krijgen over hoe deze voorbeelden eruit zien. De gelijkenissen en verschillen tussen deze voorbeelden kunnen inspirerend zijn voor de Vlaamse arbeidsmarkt.

Timing

We verwachten de resultaten in april 2021.

Resultaten

De resultaten worden gebundeld in een onderzoeksrapport van de Stichting Innovatie & Arbeid.