Zoeken op deze website

Feedbackmomenten n.a.v. rapport Hernieuwbare Energie

De SERV organiseert drie feedback- en debatmomenten over zijn rapport hernieuwbare energie. Zij dienen mee als insteek voor een advies met aanbevelingen en aandachtspunten voor het toekomstige HE-beleid.

Op die feedback- en debatmomenten staan de onderstaande thema's en vragen centraal. 

17 mei 2011 - Wat willen we met hernieuwbare energie in Vlaanderen bereiken?

Onderwerpen en vragen

We trachten de doelen die we wensen te bereiken met het hernieuwbare energiebeleid te expliciteren. Wat moet het Vlaamse hernieuwbare energiebeleid precies kunnen realiseren? Meer hernieuwbare energie? Minder CO2? Een koolstofarm energiesysteem? Een betere energiebevoorrading? Een sterke hernieuwbare energietechnologiesector? … En vooral wat betekenen deze doelen concreet voor de hernieuwbare energietoepassingen en maatregelen die nodig zijn? Wat willen we waar ondersteunen? Waar moet het Vlaamse hernieuwbare energiebeleid precies op focussen? Wat moeten andere beleidsdomeinen en –niveaus op zich nemen?

Presentaties en conclusies: presentatie 17/05

24 mei 2011: Hoe moeten we hernieuwbare energie in Vlaanderen financieel ondersteunen?

Onderwerpen en vragen

Met de resultaten van het debat over de doelen, bekijken we hoe we hernieuwbare energie in Vlaanderen financieel willen ondersteunen. Waaraan moeten de Vlaamse financiële ondersteuningsmechanismen voor hernieuwbare energie voldoen ? Welke instrumenten (certificatensystemen, investerings- en exploitatiesubsidies, innovatiesteun, publieke investeringen….)  zijn voor welke doelen en maatregelen het meest geschikt? Welke zijn effectief, efficiënt en sociaal rechtvaardig? Wat kunnen we leren van ervaringen uit het verleden en van ervaringen elders? Hoe worden de ondersteuningsmechanismen het best gefinancierd?

Presentaties en conclusies: presentatie 24/05

31 mei 2011: Hoe pakken we de niet-financiële barrières voor hernieuwbare energie aan?

Onderwerpen en vragen

Financiële ondersteuning alleen is niet voldoende. Er zijn ook talrijke niet-financiële barrières. Welke hinderen de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Vlaanderen vooral? Hoe worden die het best aangepakt? Welke aanpassingen zijn nodig aan de netten en het netbeheer? Hoe vergroten we het draagvlak voor hernieuwbare energie? Welke bestuurlijke verbeteringen zijn nodig?

Presentaties en conclusies: presentatie 31/05