SERV werkprogramma 2022

Wil je graag weten welke dossiers er in 2022 op de tafel van het Vlaams sociaal overleg liggen? Het antwoord vind je in het werkprogramma 2022 van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Het inhoudelijk kader voor dit werkprogramma zijn het relanceplan van de Vlaamse Regering, de beleids- en begrotingstoelichtingen en de eigen SERV-prioriteiten voor de krapte op de arbeidsmarkt, de economische en sociale relance en de klimaatuitdaging. Uiteraard zal de SERV ook adviesvragen van ministers, regering of parlement beantwoorden en de beleidsontwikkelingen opvolgen.

Vijf thema’s staan centraal in het werkprogramma:
1.    de krapte op arbeidsmarkt wegwerken en de leercultuur bevorderen
2.    de aanpak en gevolgen van de coronacrisis monitoren en de relance ondersteunen
3.    de klimaat- en energietransitie versterken en versnellen
4.    de bestuurlijke kwaliteit en gezonde financiën realiseren
5.    de maatschappelijke discussie over grote uitdagingen mee voorbereiden en organiseren.

De sociale partners vinden het erg belangrijk dat zij mee de agenda zetten, wegen op het maatschappelijk debat en de politieke besluitvorming, impact hebben en proactief betrokken zijn bij de uittekening en bijsturing van het beleid en de regelgeving. Dit werkprogramma moet dat mee verzekeren. Ook het VESOC-overleg moet daartoe bijdragen en leiden tot VESOC-akkoorden.

In deze moeilijke, turbulente tijden wil de SERV nog meer dan anders kort op de bal spelen. Het werkprogramma kan daardoor in de loop van 2022 nog veranderen als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.