Rapport Hernieuwbare Energie

Op eigen initiatief

Belang van hernieuwbare energie

De SERV is overtuigd voorstander van een ambitieus hernieuwbare energiebeleid. Hernieuwbare energie is noodzakelijk in een effectieve klimaatstrategie en in de vereiste transitie naar een duurzaam energiesysteem. Hernieuwbare energie kan tevens een belangrijke motor zijn in de vergroening van de economie. Het kan ook zorgen voor een versterking van de energiebevoorradingszekerheid, voor competitieve prijzen en voor een meer stabiele en sociale toegang tot energie. De promotie van hernieuwbare energie is dan ook terecht een belangrijke pijler van het Pact 2020.

Grondige evaluatie is nodig

De geschetste voordelen van hernieuwbare energie zijn er echter niet altijd en overal. Veel hangt af van de vormgeving van het hernieuwbare energiebeleid. Het is duidelijk dat vandaag niet alle kansen optimaal worden benut. De beoogde doelstellingen kunnen beter gerealiseerd worden. Enkel een meer doeltreffende, efficiënte, rechtvaardige, gedragen en transparante aanpak zal in staat zijn om ook op langere termijn het draagvlak voor een heel ambitieus hernieuwbare energiebeleid te behouden. Dat veronderstelt een grondige evaluatie van het hernieuwbare energiebeleid. Het momentum daarvoor is aanwezig.

SERV-rapport als insteek voor het debat over het hernieuwbare energiebeleid

Dit SERV-rapport is omvangrijk. De reden is de ambitie van het rapport om zoveel mogelijk relevante informatie, feiten en cijfers te bundelen, maar vooral om het noodzakelijke brede perspectief te hanteren. Het groenestroom- en WKK-ondersteuningsmechanisme mag immers niet geïsoleerd benaderd worden. De wisselwerking met de rest van het energiesysteem en met andere beleidsdomeinen is cruciaal.

Het rapport werd op 6 april 2011 goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van de SERV als insteek voor een reeks debat- en feedbackmomenten in de aanloop naar een SERV-advies. Tijdens deze debat- en feedbackmomenten (mei 2011) in de aanloop naar een SERV-Minaraad-advies (najaar 2011) stonden de volgende thema's en vragen centraal:

 • wat willen we met hernieuwbare energie in Vlaanderen bereiken? (17 mei 2011)
  presentatie
 • hoe moeten we hernieuwbare energie in Vlaanderen financieel ondersteunen? (24 mei 2011)
  presentatie
 • hoe pakken we de niet-financiële barrières voor hernieuwbare energie aan? (31 mei 2011)
  presentatie

Het rapport werd samengesteld door het SERV-secretariaat. De leden van de SERV-werkgroep energie en milieu fungeerden als leescomité en klankbordgroep. De verwerking van hun opmerkingen en suggesties was de verantwoordelijkheid van het SERV-secretariaat. Het rapport bindt de sociale partners en hun vertegenwoordigers als dusdanig niet. Op basis van het rapport en van de feedback erop zal de SERV in een afzonderlijk advies de aanbevelingen en aandachtspunten van de sociale partners voor het toekomstige HE-beleid formuleren.

Inhoud

 • Inleiding
  In de inleiding kunt u lezen waarom de SERV het initiatief heeft genomen tot de opmaak van dit rapport.
 • Inhoudstafel
 • Hoofdlijnen
  Een afzonderlijk document bundelt de hoofdlijnen uit elk hoofdstuk

Deel 1: HE-fundamentals

Deel 1 bundelt feiten, cijfers en informatie over een reeks kernvragen (wat, waarom, hoe...). Het wil de basis vormen voor een genuanceerde kijk en een gemeenschappelijke kennisbasis.

Deel 2: HE-beleid

Deel 2 geeft toelichting bij de inhoud, vormgeving en uitvoering van de beleidsinitiatieven op de diverse niveaus (internationaal, Europees, federaal, Vlaams, lokaal).

Deel 3: Aanzet tot evaluatie

Deel 3 analyseert het beleid aan de hand van enkele traditionele beoordelingscriteria voor beleid. Met name worden de kosten, baten en de kostenbatenverdeling, de zgn. secundaire baten (voor economie, werkgelegenheid, bevoorradingszekerheid...), en tot slot de niet-financiële barrières (netinfrastructuur, ruimtelijk, bestuurlijk...) bekeken.