Evaluatierapport over de initiële begroting 2022

De SERV heeft in zijn Evaluatierapport over de begroting 2022 een actualisering van de begroting 2022 en de meerjarenraming voor de verdere legislatuur opgemaakt. De inflatie heeft bij ongewijzigd beleid een aanzienlijk verschillende impact op de ontvangstzijde dan op de uitgavenzijde: de Vlaamse ontvangsten volgen bijna volledig de inflatie, terwijl de Vlaamse uitgaven bij eenzelfde inflatie- en gezondheidsindex minder snel stijgen.

Het vorderingensaldo zou in de actualisatie van de Vlaamse begroting 2022 € - 2,7 mld bedragen, of een verslechtering met € 149 mln ten opzichte van de ingediende begroting. De belangrijkste oorzaak van dit verschil is de bijkomende coronaprovisie Bo 2022 die via amendement in deze begroting is opgenomen. In de twee laatste jaren van de legislatuur zouden de begrotingstekorten evenwel aanzienlijk kleiner worden, tot € -1,7 mld in 2023 en € -919 mln in 2024, of een verbetering met respectievelijk € +746 mln en € +827 mln. De huidige inflatieopstoot is daarmee een positieve meevaller voor de Vlaamse begroting.

De SERV meent dat de fundamenten van het Vlaamse begrotingsbeleid ongewijzigd moeten blijven door de bijkomende inflatie-ontvangsten. De Vlaamse sociale partners hebben de afgelopen jaren steeds gepleit voor een evenwichtig beleid, dat het garanderen van op termijn houdbare overheidsfinanciën combineert met het bewerkstelligen van een evenwichtige economische en maatschappelijke relance. De eerste centrale beleidsdoelstelling voor 2022 en volgende blijft dan ook: zo snel en zo efficiënt mogelijk blijven inzetten op een duurzame economische groei. De tweede centrale beleidsdoelstelling voor de verdere legislatuur is in de visie van de SERV: terug aanknopen bij houdbare Vlaamse overheidsfinanciën. Deze doelstelling zou door de bijkomende inflatieontvangsten sneller dan aanvankelijk vermoed gerealiseerd kunnen worden.