Advies wijzigingen waterwetgeving

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

De SERV adviseerde samen met Minaraad en SALV over enkele aanpassingen in de waterwetgeving waaronder de omzetting van de Europese Verordening over waterhergebruik en wijzigingen aan de watertoets en bijhorende informatieplicht bij verkoop van vastgoed.

De raden vinden het belangrijk dat Vlaanderen de Europese Verordening inzake hergebruik van water tijdig omzet in Vlaamse regelgeving. Ze herhalen een aantal aandachtspunten bij waterhergebruik en vragen een grondig debat over de reikwijdte, de gevolgen en de meerwaarde van de voorstellen voor een bredere scope dan de Verordening die enkel gaat over hergebruik van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties voor irrigatie in de landbouw.

Inzake de watertoets ondersteunen de raden het voorstel om het onderscheid tussen ‘mogelijk’ en ‘effectief’ overstromingsgevoelig gebied te vervangen door een meer gedifferentieerde systeem zoals hen werd toegelicht. Ze formuleren verdere aanbevelingen over enkele aspecten van het vervolgproces: de timing, het overleg over de informatieplicht en de attestering. De raden steunen de ambitie om door de aangepaste kaarten de reële kans op overstromingen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Ze bevelen aan om een goed uitgewerkte duiding op te zetten bij de wijzigingen, gericht op zowel doelgroepen als het grote publiek.

Samenwerking met
SALV
Minaraad