Advies VLAREM bedrijfsafvalwater

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het VLAREL van 19 november 2010, titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft de lozing van bedrijfsafvalwater zonder of met gevaarlijke stoffen

SERV, Minaraad en SALV steunen de doelstelling om de lozing van gevaarlijke stoffen maximaal te voorkomen via een risico-gebaseerde aanpak. Ze wijzen wel op een aantal problemen bij de implementatie ervan die moeten opgelost worden. Bij de invoering van een cascadesysteem voor de beoordeling van lozingen en de bijhorende introductie van het begrip “milieurisicogrenswaarde” formuleren de raden drie aanbevelingen: (1) verzeker de juridische robuustheid zoals bij de milieukwaliteitsnormen; (2) maak zo snel mogelijk werk van de vaststelling van de milieurisicogrenzen en (3) werk samen binnen de EU voor een snellere bepaling en het behoud van een gelijk speelveld. De risico-afweging moet explicieter gemaakt worden in die gevallen waar wetenschappelijke zekerheid nog ontbreekt, en dit op basis van een Code van Goede Praktijk.

Samenwerking met
Minaraad
SALV

Contact