Advies verzameldecreet secundair onderwijs

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het secundair onderwijs en over de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen

De SERV vraagt de keuzemogelijkheden van de eerste graad secundair onderwijs niet al na het eerste schooljaar secundair onderwijs voor een groter aandeel leerlingen te gaan beperken en/of leerlingen te laten overzitten omdat er van uitgegaan wordt dat ze er niet zullen in slagen leerstof bij te benen. De SERV vreest het negatief effect van deze maatregel op gelijke onderwijskansen. Mogelijke alternatieven zijn voor sommige leerlingen meer uren inzetten op remediëring en het uitstellen van de beoordeling tot op het einde van het tweede jaar secundair onderwijs.  
Bij de invulling van de matrix wordt de inbreng van sectoren niet altijd gevolgd. De invulling van de matrix in de studierichtingen dubbele finaliteit en arbeidsmarktfinaliteit moet maximaal in overleg met de onderwijsverstrekkers én de sectoren gebeuren omwille van een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. De SERV dringt dan ook aan op dringend overleg met betrokken sectoren tot consensus is bereikt.
De SERV pleit er expliciet voor om de sectoren mee aan tafel te nemen bij de opmaak van curriculumdossiers zodat zij in dialoog mee kunnen beslissen over de opname van de competenties uit de beroepskwalificaties. Voor de SERV zijn en blijven de standaardtrajecten zoals voorzien in het Duaal Leren een goede praktijk van samenwerking tussen onderwijs- en werkpartners, die navolging verdient voor het niet-duaal technisch en beroepsgericht onderwijs.