Advies verzamelbesluit VII

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft diverse bepalingen inzake de energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

Het verzamelbesluit VII operationaliseert enkele klimaat- en energiebeslissingen uit het regeerakkoord en de visienota van de Vlaamse regering in het kader van Fit for 55 (FF 55) van 5 november 2021.

Deze beslissingen zijn volgens de SERV deels virtual reality geworden door de huidige energieprijzencrisis. De hoge energieprijzen zullen wellicht nog een tijd aanhouden en veranderen de context zo drastisch dat een grondige bijsturing van de plannen nodig is.

De SERV hoopt dat het definitieve verzamelbesluit en het overige Vlaamse beleid rekening houden met de gemaakte suggesties en met de uitdagingen waarvoor de energieprijzencrisis Vlaamse gezinnen en bedrijven plaatst.