Advies van de SERV over het mobiliteitsplan Vlaanderen

Advies van de SERV over het mobiliteitsplan Vlaanderen. Eerste overwegingen en voorstellen van de SERV met het oog op het eigenlijke beleidsplan

In juni 2001 presenteerde de Vlaamse administratie het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen.  Vooruitlopend op de formele adviesvraag heeft de SERV het ontwerpplan besproken en een aantal eerste overwegingen en voorstellen geformuleerd. Ook de Sectorale Commissie Goederenvervoer en de Vlaamse Havencommissie formuleerden hun eerste bedenkingen.  Deze werden als bijlage bij de aanbeveling van de SERV gevoegd. De SERV waardeert de geïntegreerde aanpak van het mobiliteitsbeleid, maar wat nu voorligt is nog geen mobiliteitsplan.  Het is een discussienota.  Van een eigenlijk mobiliteitsplan moet nog werk gemaakt worden.  Het zal bovendien nodig zijn de nu voorgelegde aanpak op essentiële punten bij te sturen.  Zo niet is het plan voor de SERV onvoldoende.