Advies programmatie duaal leren 2022-2023

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts

De SERV geeft (bijna) alle programmatieaanvragen duaal leren voor het schooljaar 2022-23 een positief advies (secundair onderwijs: 93% - buitengewoon secundair onderwijs: 100%). Het valt echter op dat de programmatieaanvragen vooral bedoeld zijn voor +18-jarigen in de arbeidsmarktfinaliteit. De SERV ziet liever een grotere en meer diverse spreiding van de duale trajecten over de verschillende opleidingsvormen heen. Nu zijn er slechts een zeer beperkt aantal aanvragen (7 op 313) voor duale opleidingen in de dubbele finaliteit in het TSO.

Om deze verwachting waar te maken vindt de SERV dat de programmatieprocedures anders moeten. Dat betekent minder administratieve rompslomp en een procedure die een divers, aantrekkelijk en arbeidsmarktgericht aanbod duaal leren stimuleert. Onderzocht moet worden of dit via gedragen proeftuinen kan. Tot slot peilde de SERV bij de sectoren voor welke opleidingen zeker een bijkomend duaal opleidingsaanbod nodig is. Zo geven o.a. de sectoren bouw, elektriciteit, hout, textiel en lokale besturen aan welke opleidingen in welke regio’s succesvol zijn en goede tewerkstellingskansen bieden na de opleiding. Dat kan onderwijsinstellingen inspireren voor toekomstig aanbod, niet enkel in het secundair maar ook in het volwassenenonderwijs.