Advies over het voorontwerp van uitvoeringsbesluit over de oprichting van het pendelfonds

Advies over het voorontwerp van uitvoeringsbesluit over de oprichting van het pendelfonds

Het programmadecreet van 30 juni 2006 voorziet in de oprichting van een pendelfonds. Dat pendelfonds moet middelen beschikbaar stellen voor concrete acties die een duurzaam woon-werkverkeer ondersteunen. Het moet één van de belangrijke hefbomen zijn van het pendelplan.
Op 20 juli heeft de regering een uitvoeringsbesluit principieel goedgekeurd en voor advies voorgelegd aan de SERV. De SERV heeft op 13 augustus een advies goedgekeurd.
De raad verwacht veel van de werking van het pendelfonds en zal daar via de op te richten begeleidingscommissie binnen de SERV een grote rol in spelen. Het advies  is dan ook  positief. De raad dringt aan op een snelle operationalisering ervan.
Wel doet de SERV voorstellen om de procedure voor het indienen, goedkeuren en opvolgen van de projecten bij het pendelfonds duidelijker en eenvoudiger te maken.