Advies over het voorontwerp van decreet organisatie van het bezoldigd personenvervoer over de weg

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van het bezoldigd personenvervoer over de weg

De SERV staat positief tegenover de algemene strekking van het voorgelegde voorontwerp van decreet. In eerste instantie meent de SERV dat de instelling van een basismobiliteit in het kader van het geregeld personenvervoer een belangrijk instrument kan worden voor het toekomstig mobiliteitsbeleid. Voorts meent de SERV dat een planmatige en geïntegreerde aanpak van het mobiliteitsbeleid gediend is met een goed functionerend advies- en overlegorgaan. De voorgestelde MORA kan daarbij een belangrijke rol spelen. De SERV waardeert het bovendien dat de regering voor de werking van de MORA een essentiële rol heeft voorzien voor de SERV.