Advies over het voorontwerp van decreet houdende oprichting van de mobiliteitraad voor Vlaanderen

Advies over het voorontwerp van decreet houdende oprichting van de mobiliteitraad voor Vlaanderen

Op 24 februari heeft de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet goedgekeurd over de oprichting van de Mobiliteitsraad voor Vlaanderen (MORA). De SERV is daarover om advies gevraagd. Op 8 maart heeft de raad zijn advies bepaald. De MORA heeft al een lange voorgeschiedenis. Een eerste versie dateert al van 2001. In 2004 heeft het parlement een nieuw decreet goedgekeurd. De sociale partners hebben bij die vorige versies steeds bezwaren gehad, in het bijzonder omdat de sociaal-economische dimensie van het mobiliteitsbeleid onvoldoende verzekerd was in de voorgestelde regelingen. De huidige Vlaamse Regering had oor naar deze bezwaren en heeft dan ook een nieuwe regeling uitgewerkt. De essentie van de nu voorgelegde regeling is dat de MORA als strategische adviesraad voor het mobiliteitsbeleid (SAR) wordt ondergebracht in de SERV. De MORA is uiteraard wel autonoom. Wat de samenstelling betreft is de nu voorgelegde regeling in vergelijking met de vorige versies grondig bijgestuurd. Dat is gebeurd om de sociaal-economische dimensie van het mobiliteitsbeleid meer tot zijn recht te laten komen. De samenstelling is wel van die aard dat een veelzijdige aanpak van het mobiliteitsbeleid verzekerd blijft. Naast sociale partners zullen ook de milieuverenigingen, de openbare vervoeraanbieders, mobiliteitsverenigingen en lokale besturen vertegenwoordigd zijn.  Er zetelen ook deskundigen in de MORA. De SERV is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van de MORA. De SERV waardeert dat de MORA wordt ondergebracht bij de SERV, waar voortaan een optimale afstemming kan verzekerd worden met de reeds bestaande havencommissie en luchthavencommissie. De SERV adviseert dan ook gunstig over het voorontwerp.