Advies over het voorontwerp van besluit betreffende het provinciale mobiliteitscharter

Advies over het voorontwerp van besluit betreffende het provinciale mobiliteitscharter

Het besluit over het provinciale mobiliteitscharter is een eerste uitvoering van het decreet mobiliteitsbeleid. In het mobiliteitscharter wordt in samenspraak tussen provincie en Vlaamse overheid bepaald rond welke mobiliteitsthema’s de provincie werkt. Het besluit stelt dat dit minimaal 3 thema’s zijn: het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk, de provinciale mobiliteitspunten en ongevallen-GIS. Mits onderlinge overeenkomst kunnen thema’s worden toegevoegd. Het charter moet bovendien aangeven welke besluitvormingsprocedure, engagementen en opvolgingsprocedures gevolgd worden. In uitvoering van het charter zal de provincie een actieplan opstellen.
In zijn advies gaat de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) grotendeels akkoord met de voorgestelde procedures. De MORA vraagt evenwel dat de provincie niet enkel taken opneemt in verfijning van het Vlaamse niveau, maar ook taken die gemeenten aangeven. Uiteraard binnende bevoegdheidsverdeling. De MORA pleit er ook voor om voorafgaand aan de goedkeuring door de provincieraad een advies van een provinciale klankbordgroep in te winnen. Deze klankbordgroep dient minstens te bestaan uit sociale partners en Komimo, maar moet afhankelijk van de bijkomende thema’s in het actieplan uitgebreid worden met andere stakeholders.