Advies over het mobiliteitsplan Vlaanderen: beleidsvoornemens

Advies over het mobiliteitsplan Vlaanderen: beleidsvoornemens

De SERV heeft op 10 december 2003 een advies uitgebracht over het "Mobiliteitsplan Vlaanderen : beleidsvoornemens".  Hierbij heeft de raad zich onder meer gebaseerd op de aanbeveling van de SERV over het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen van 13 maart 2002. De SERV is van oordeel dat het Mobiliteitsplan Vlaanderen een belangrijke stap in de goede richting is om te komen tot een duurzaam mobiliteitsbeleid en om de vooropgestelde doelstellingen op het vlak van bereikbaarheid, toegankelijkheid, leefbaarheid, veiligheid en milieu te realiseren.  Maar een aantal essentiële onderdelen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van een werkelijk geïntegreerd en duurzaam mobiliteitsbeleid zijn met dit plan echter nog té onduidelijk, té vaag of onderbelicht om de werkelijke impact van het plan te beoordelen. Zo mist het plan een duidelijke, onderbouwde visie op de relatie tussen enerzijds mobiliteit en transport en anderzijds marktwerking en prijsbeleid. Ook blijkt dat de financiering van de maatregelen uit het Mobiliteitsplan minder verzekerd is dan het document op het eerste gezicht laat vermoeden. Daarnaast zijn de slaagkansen van het plan sterk afhankelijk van de concrete invulling van het implementatieproces. De politieke prioriteiten en de budgettaire ruimte zullen hier een belangrijke rol spelen. Bovendien is de impact van de Vlaamse inspanningen ook afhankelijk van de aanvullende projecten die door andere overheden al dan niet worden gerealiseerd.