Advies over de initiële begroting 2022

advies op eigen initiatief

De relance na het coronajaar 2020 lijkt in de afgelopen maanden in Vlaanderen en België, door de verbeterde conjunctuur en de ondersteuning, een succesvolle start te kennen, maar het werk is duidelijk nog niet af. De SERV raamt in dit advies dat op het einde van deze legislatuur bij ongewijzigd beleid de Vlaamse begroting nog steeds gekenmerkt wordt door een structureel tekort van € 3,0 mld (€ 2,6 mld exclusief de uitgaven voor Oosterweel). Met andere woorden: bij ongewijzigd beleid volgen de Vlaamse overheidsfinanciën het herstel van de economie dus maar zeer gedeeltelijk.

De eerste centrale beleidsdoelstelling voor 2022 en volgende jaren is in de visie van de SERV dan ook: zo snel en zo efficiënt mogelijk blijven inzetten op een duurzame economische groei. De aantrekkende internationale conjunctuur en het transformatieprogramma Vlaamse Veerkracht zijn daarin cruciaal. Deze groei is geen doel op zich, maar noodzakelijk om budgettaire ruimte te creëren voor de beleidsprioriteiten, zoals: de investeringen voor een groene en digitale transitie, het ondersteunen van de concurrentiepositie en innovatiecapaciteit van onze economie, en het versterken van het gezondheids- en welzijnsbeleid evenals van het arbeidsmarkt-, onderwijs- en vormingsbeleid.

De tweede centrale beleidsdoelstelling voor de verdere legislatuur is even dwingend als de eerste: er dient terug aangeknoopt te worden bij houdbare Vlaamse overheidsfinanciën, wat in de begrotingen van de komende jaren bijkomende maatregelen van de Vlaamse Regering zal vereisen. De Vlaamse Regering heeft zich daarbij tot doel gesteld het tekort op de begroting 2024 te verminderen tot de helft van het tekort in de begroting 2022. De Vlaamse sociale partners vinden dit gespreid over een periode van drie jaar een na te streven objectief, waarbij een evenwicht betracht wordt tussen het garanderen van op termijn houdbare overheidsfinanciën en het vrijwaren van de economische en maatschappelijke relance.