Advies onbevaarbare waterlopen

geen consensus
advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp besluit Vlaamse Regering tot uitvoering diverse bepalingen van de wet 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging vh besluit Vlaamse Regering 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet 5.041995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen

De SERV startte hierover een gezamenlijk adviestraject met de Minaraad en de SALV. Echter over twee punten kon geen volledige consensus gevonden worden.
De sociale partners verwijzen voor hun standpunten naar het gezamenlijk advies van Minaraad en SALV.