Advies evaluatierapport over de Vlaamse begroting 2021

advies op eigen initiatief

De SERV maakt in zijn Evaluatierapport over de Vlaamse begroting 2021 een balans op van de uitdagingen waarmee de Vlaamse overheidsfinanciën vandaag geconfronteerd worden.

De SERV heeft een actualisering van de begrotingen 2020, 2021 en de meerjarenraming voor de verdere legislatuur opgemaakt, op basis van recente macro-economische prognoses (NBB, december 2020), dus inclusief de impact van de tweede coronagolf. Door de tragere economische relance zouden de geraamde begrotingstekorten vergroten. Voor 2021 zou het begrotingstekort bij ongewijzigd beleid aangroeien tot € -4,1 mld, maar ook doorheen de rest van de legislatuur blijft de spanning tussen de ontvangsten en uitgaven groot.

Tevens gaat dit rapport dieper in op de recente initiatieven van de Vlaamse Regering om de overheidsfinanciën onder controle te krijgen (het Relanceplan voor Herstel en Veerkracht, de uitgavennormering, de Vlaamse Brede Heroverweging en de aangekondigde reorganisatie van het begrotingsproces). De SERV onderschrijft deze nieuwe initiatieven en acht ze zowel wenselijk als nodig. Wel vraagt de SERV dat de Vlaamse Regering bij het uittekenen en realiseren van deze plannen rekening houdt met zijn opmerkingen en vragen.