Advies eindtermen 2de en 3de graad secundair onderwijs

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen

In hun gezamenlijk advies benadrukken de Vlor en de SERV het belang van een evenwichtig, ambitieus en haalbaar pakket aan eindtermen voor alle leerlingen. De verschillende vormingscomponenten, met name basisvorming en waar relevant doorstroomgerichte, resp. arbeidsmarktgerichte competenties moeten samen een sterke inhoudelijke en toekomstgerichte vorming voor alle jongeren garanderen. Dit pakket moet hun handelingsbekwaamheid in het latere leven in al zijn aspecten mee garanderen. De Vlor en de SERV vinden het cruciaal dat leraren en schoolteams de kans krijgen om deze nieuwe eindtermen in optimale omstandigheden uit te rollen in hun klaspraktijk. Beide raden pleiten zowel voor professionele ruimte als voor ondersteuning en nascholing.

De SERV heeft oor naar de bekommernissen op vlak van haalbaarheid. Er is voldoende tijd en ruimte nodig om de basisvorming en de beroepskwalificatie te kunnen realiseren, 21ste-eeuwse vaardigheden bij te brengen, om Duaal Leren en andere vormen van werkplekleren mogelijk te maken. De SERV meent dat sommige leerlingen in de arbeidsmarktgerichte finaliteit zeer bewust kiezen voor een arbeidsmarktgerichte opleiding en vandaag vaak niet voldoende cognitief uitgedaagd worden. Voor hen zijn ambitieuze eindtermen een must. Andere leerlingen hebben gemiddeld genomen een hogere kwetsbaarheid en hebben meer te leiden onder disrupties wat zich onder meer uit in een digitaliseringskloof, een burgerschapskloof, een vormingskloof. Ook deze leerlingen zijn gebaat bij een ambitieuze basisvorming en dienen vanuit het initieel onderwijs alle bagage mee te krijgen.

De SERV clustert de alternatieve voorstellen die de afgevaardigden van de ontwikkel- en valideringscommissies indienden voor het overleg in drie essentiële speerpunten, vanuit een sociaaleconomische invalshoek, nl. STEM en digitale competenties, Burgerschap en sociale relaties en Loopbaancompetenties (breed) en ondernemingszin. De SERV vraagt de Vlaamse Regering om de bijdragen grondig te bekijken en waar mogelijk te honoreren. De bijdragen rond STEM, Burgerschap en Sociale relaties en Loopbaancompetenties en ondernemingszin moeten voor de SERV volledig gehonoreerd worden. De SERV somt ook enkele flankerende maatregelen op met het oog op het realiseren van haalbaarheid: zij-instroom en duaal lesgeven; een blijvende inzet op innovatie in leervormen, op creativiteit en ondernemingszin bij leraren en andere onderwijsprofessionals en in de onderwijsstructuren en overleg en overeenstemming met de sectoren over de integratie van de beroepskwalificaties.

Samenwerking met
VLOR