Advies duurzaamheid en armoede

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Advisering over het tweejaarlijks verslag van het interfederaal steunpunt armoedebestrijding 2018-2019

Het Interfederaal Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting schetst in zijn tweejaarlijks verslag een breed beeld van het spanningsveld tussen armoede en duurzaamheid en roept op om armoedebestrijding een centrale plaats te geven in het beleid rond duurzaamheid en klimaat.
De SERV apprecieert sterk het werk, de analyses en beleidsaanbevelingen van het steunpunt en de neerslag ervan in dit verslag en benadrukt het belang aan een gecombineerde en coherente aanpak ervan. Er is wel nood aan prioritering in functie van een stappenplan. Dit advies bevat verder ook aanbevelingen uit recent advieswerk van de SERV over het (helpen) realiseren van meer duurzaamheid in armoedebestrijding en meer duurzaamheid in het beleid. Ze ondersteunen de bevindingen van het Interfederaal Steunpunt en vullen ze op specifieke aspecten ook aan.