Advies derde stroomgebiedbeheerplannen

advies op vraag
Voorzitter Coördinatiecommisie Integraal Waterbeleid
Bernard De Potter

De SERV adviseert samen met Minaraad en SALV over de Ontwerpstroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.  Gelet op de bijkomende uitdagingen van de klimaatverandering betreuren de raden het verlaagde ambitieniveau. De verantwoording voor de termijnverlenging omwille van disproportionele kosten is zwak. Bovendien is de financiële haalbaarheid onduidelijk.

In het advies schuiven de raden zes hefbomen naar voren om structurele stappen te zetten in het waterbeleid : (1) realisatie van de doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen; (2) tempoversnelling in uitbouw van blauwgroene infrastructuur; (3) verbetering van governance en financiering van waterzuivering; (4) doorwerking van de doelen in het erosiebeleid, Mestactieplan en Gemeenschappelijk landbouwbeleid (5) integrale aanpak van diffuse bronnen en (6) een strategische en beter geïntegreerde aanpak van het probleem van waterschaarste en droogte.

Daarnaast formuleren zij aanbevelingen over de prioriteiten, het gebruik van uitzonderingen, het maatregelenprogramma, de kosten en financiering en enkele aspecten inzake governance.

Samenwerking met
Minaraad
SALV