Advies decreet aansturing Aquafin

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Gemeenschappelijk advies van Minaraad en SERV over het voorontwerp van decreet tot wijziging van titel 10 van het decreet van houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het waterwetboek, wat de sanering van afvalwater betreft

De Vlaamse Regering wil Aquafin responsabiliseren met een resultaatgerichte aansturing en sterk vereenvoudigde procedures die worden verankerd in  een samenwerkingsovereenkomst.

Minaraad en SERV steunen dit initiatief. In hun advies over het voorontwerp van decreet dat de nieuwe aansturing van Aquafin regelt, formuleren ze enkele verbetervoorstellen. De effectiviteit kan versterkt worden door een koppeling te voorzien tussen het investeringsplan van Aquafin en de doelstellingen van de stroomgebiedbeheerplannen. De efficiëntie (kostenbesteding) zou beter moeten gegarandeerd worden door een combinatie van de kwaliteit van autocontrole, een kwaliteitsvolle invulling van de externe controle door VMM en parlementair toezicht.

De raden vragen om de rol van Aquafin in de circulaire economie, de energietransitie en klimaatadaptatie te verbeteren. Daarbij is afstemming met de herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater noodzakelijk.

De raden dringen aan op voldoende overleg en afstemming tussen bovengemeentelijke en gemeentelijke opdrachthouders.  Mogelijke belangenconflicten moeten hierbij vermeden worden. Tenslotte wijzen de raden op  noodzakelijke vervolgstappen voor de responsabilisering van de gemeentelijke rioolbeheerders.

 

Samenwerking met
Minaraad