Advies BVR hergebruik afvalwater

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en de productie, de levering en het gebruik van teruggewonnen water

De SERV adviseert samen met de Minaraad en de SALV over het besluit van de Vlaamse Regering over hergebruik van afvalwater. In het licht van droogte en waterschaarste is het noodzakelijk om in te zetten op waterhergebruik. Het is positief dat de scope van dit besluit ruimer is dan de Europese verordening 2020/741 die zich beperkt tot hergebruik van RWZI-water voor landbouwirrigatie.

De raden steunen het uitgangspunt dat dit besluit de huidige manier van werken via een grondstoffenverklaring vervangt. Ze vragen om de opmaak van praktische richtlijnen in overleg uit te werken, zodat de administratieve lasten zo beperkt mogelijk blijven. Inhoudelijk bevelen de raden aan om de mogelijkheden voor proefprojecten uit te breiden, om de uitzonderingsprocedures die zullen gelden in droogteperiodes goed voor te bereiden en om meer flexibiliteit te voorzien voor beperkte aanpassingen in lopende projecten. Ze wijzen verder op de relatie tussen de geldigheidsduur van de toelating tot hergebruik en de investeringsbereidheid in infrastructuur en formuleren concrete aanbevelingen om te komen tot een gelijk speelveld tussen landbouw en andere spelers.

 

Samenwerking met
Minaraad
SALV

Contact