Advies besluit Vlaamse Regering alternerende opleidingen: overdracht bevoegdheid

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, §3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 houdende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen.