Advies beleidsnota Omgeving 2019-2024

advies op eigen initiatief

De SERV is verheugd met de ambitie om van Vlaanderen koploper te maken in de circulaire samenleving. Positief zijn de versterking van de samenwerking met de beleidsdomeinen Economie en Landbouw en de aandacht voor circulair en modulair bouwen. De SERV wil als netwerkpartner betrokken blijven bij de transitie naar een circulaire samenleving en zal waar nodig en zinvol zelf initiatieven nemen.
Klimaatadaptatie wordt het leidend principe in het waterbeleid. De SERV ondersteunt deze beleidskeuze en zal zelf initiatief nemen om samen met belangrijke sociaaleconomische actoren voorstellen te formuleren in het kader van waterschaarste. Toepassing van circulaire principes zijn ook hier belangrijk. Met het oog op een sluitende financiering wil de SERV pro-actief betrokken worden bij initiatieven tot aanpassing van de (tarief)regulering, de integrale waterwaterfactuur, bestaande heffingen en uit te werken nieuwe financieringskanalen.
De SERV steunt het streven om BRV uiterlijk in 2021 te operationaliseren. Geïntegreerde gebiedsontwikkeling met ondersteuning van lokale gebiedscoalities en de opstart van een creatief netwerk van voortrekkers zijn positief. Met het oog op de financiering van BRV dringt de SERV aan op een cijfermatige onderbouwing van het instrumentendecreet zodat duidelijk wordt wat de budgettaire impact zal zijn voor de verschillende bestuursniveaus.