Advies begroting 2021

advies op eigen initiatief

De coronapandemie heeft sinds maart 2020 op een ongeziene manier de economische activiteit in België neerwaarts bijgesteld. Er is de afgelopen twee maanden een consensus gegroeid dat de groeivertraging door de coronacrisis van een ongekende grootteorde is. En er is veel minder zekerheid over de snelheid waarmee de economie zich zal herstellen van deze schok.

Gezien de uitzonderlijke economische omstandigheden wijkt dit advies af van eerdere SERV-begrotingsadviezen en focust het op verschillende ramingen van de corona-impact op de evolutie van de Vlaamse ontvangsten, uitgaven en schuld tijdens deze legislatuur (2019-2024).

De SERV raamt de schade aan de Vlaamse overheidsfinanciën door de coronacrisis tegen 2024 op jaarlijks 1 à 2 miljard euro bovenop het begrotingstekort in de initiële begroting 2020, afhankelijk van het verloop van de relance. Om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op langere termijn te vrijwaren, menen de Vlaamse sociale partners dat een grondige evaluatie van de ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse begroting aangewezen is.