Advies arbeidsmatige activiteiten sociale economie

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende invoeging van een hoofdstuk over arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie in het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten

De SERV vindt het goed dat er een vereenvoudiging komt waarbij zowel het regelgevend kader als de financiering van de drie vormen van arbeidszorg binnen de sociale economie, gelijk wordt getrokken. Ook de hervorming naar meer activerende trajecten gericht op betaalde arbeid, kan positief zijn voor de doelgroep. Arbeidsmatige activiteiten (AMA) kunnen op deze manier een meer gedeelde verantwoordelijkheid worden tussen de beleidsdomeinen Welzijn enerzijds en Werk en Sociale Economie anderzijds. Gedeelde verantwoordelijkheid is echter niet hetzelfde als opgesplitste verantwoordelijkheid. De SERV dringt dan ook aan op een spoedig overleg tussen beide beleidsdomeinen om in eerste instantie te komen tot een duidelijk geïntegreerd kader voor AMA. Verder roept deze hervorming bij de Vlaamse sociale partners nog enkele specifieke vragen en bezorgdheden op met betrekking tot de afbakening en toeleiding van de doelgroep, de aansluiting met aangrenzende maatregelen, de begeleiding, de workload voor VDAB, de garantie van voldoende plaatsen in de sociale- en reguliere economie om doorstroom te realiseren en de creatie van financiële incentives voor de doelgroep.