Vijf over twaalf voor eindtermen 2de en 3de graad secundair onderwijs

De Vlaams sociale partners dringen bij de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement aan om snel knopen door te hakken over de eindtermen 2de en 3de graad secundair onderwijs. Het is vijf over twaalf: elke vertraging dreigt de modernisering van het secundair onderwijs in het gedrang te brengen. De eindtermen moeten starten op 1 september 2021 en vóór die tijd moeten nog leerplannen goedgekeurd en handboeken ontwikkeld worden. De Vlaamse sociale partners vragen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement om snel  te beslissen en te behouden wat werd beslist. De nieuwe eindtermen die nu op tafel liggen, zijn er gekomen na lang overleg met de onderwijspartners en rekening houdend met de adviezen van SERV en Vlor.

Danny Van Assche, voorzitter SERV: “De eindtermen 2de en 3de graad secundair onderwijs die nu voorliggen, hebben een lange bergrit achter de rug. Willen we de eindmeet van 1 september 2021 halen dan mag het tempo niet zakken. De modernisering van het secundair onderwijs en de brede en toekomstgerichte vorming van onze jongeren dreigen anders als verliezers aan te komen.”

Extra mogelijkheden voor haalbaarheid

De SERV heeft oren naar de bekommernis dat de eindtermen haalbaar moeten zijn. Er is voldoende tijd en ruimte nodig om de basisvorming en de beroepskwalificatie te kunnen realiseren, 21ste eeuwse vaardigheden bij te brengen en Duaal Leren en andere vormen van werkplekleren mogelijk te maken. Een goed evenwicht tussen de vele verwachtingen en coherente, aantrekkelijke, toekomstgerichte en uitdagende onderwijsdoelen voor alle leerlingen zijn het doel.

Om de haalbaarheid van eindtermen te verhogen ziet de SERV extra mogelijkheden via zij-instroom, nieuwe leervormen, minder planlast en creativiteit in de onderwijsorganisatie. De sociale partners vragen om nauwgezet op te volgen of de nieuwe eindtermen goed werken. Lerarenteams moeten ook op voldoende ondersteuning en nascholing kunnen rekenen om de nieuwe eindtermen uit te rollen in de klas.

Ambitieuze basisvorming voor arbeidsmarktgerichte finaliteit

De SERV hecht veel belang aan de opleiding van leerlingen in de arbeidsmarktgerichte finaliteit die een zeer verschillend profiel hebben. Sommigen onder hen hebben zeer bewust gekozen voor een arbeidsmarktgerichte opleiding en worden vandaag vaak niet voldoende uitgedaagd. Andere leerlingen hebben gemiddeld genomen een hogere kwetsbaarheid en hebben meer te kampen met de digitaliseringskloof, burgerschapskloof of vormingskloof. Al deze leerlingen zijn gebaat bij een ambitieuze basisvorming en dienen vanuit het initieel onderwijs alle bagage mee te krijgen.

Nodige aandacht voor STEM, burgerschap en ondernemerschap

De SERV vroeg in zijn advies van eind augustus de nodige aandacht voor STEM en digitale competenties, burgerschap en sociale relaties en loopbaancompetenties en ondernemingszin. De Vlaamse Regering hield in zekere mate rekening met die vraag en voegde in het voorstel van 9 oktober 2020 enkele competenties terug toe die eerder geschrapt waren. De Vlaams sociale partners oordelen dat op die manier rekening is gehouden met zowel de mening van de experten, de bezorgdheid van de onderwijsverstrekkers én de visie van de arbeidsmarkt.