Sociale partners zetten koers uit voor 2030

De Vlaamse sociale partners hebben een visie en krachtlijnen voor de beleidsagenda van de komende vijftien jaar geformuleerd. Daarin nodigen zij overheid en andere actoren uit om samen te werken aan breed gedragen doelstellingen voor 2030 op goed gekozen prioritaire actieterreinen.

Karel Van Eetvelt, voorzitter SERV: “Onze samenleving en economie zullen meer dan ooit digitaal, circulair en gedeeld zijn. Dit vraagt een grote aanpassing van werkgevers, werknemers, zelfstandigen en overheden. De sociale partners moeten de ambitie hebben om deze transformatie in goede banen te leiden, de juiste oplossingen te zoeken en goede begeleiding te ontwikkelen”.

Langere termijnperspectief nodig

Meer dan ooit is een visie op de toekomst belangrijk als kompas voor het beleid op korte termijn. De economie en samenleving bevinden zich op een nieuw, belangrijk scharnierpunt. Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen voltrekken zich in steeds sneller tempo. Trends zoals globalisering en digitalisering, klimaatverandering en materiaalschaarste, superdiversiteit en demografische veranderingen leiden tot ingrijpende, structurele verschuivingen in de samenleving en economie. Ze bevatten een groot potentieel voor vernieuwing en oplossingen voor de vele uitdagingen die op ons afkomen. Maar tegelijk worden ze als bedreigend ervaren voor groei, inclusie en duurzaamheid. Zicht houden en inspelen op deze ontwikkelingen is nodig om welvaart en welzijn in Vlaanderen ook op de langere termijn te verzekeren.

Tien prioritaire actieterreinen

Tegen die achtergrond formuleren de Vlaamse sociale partners voor tien prioritaire actieterreinen een visie en krachtlijnen voor de beleidsagenda van de komende vijftien jaar (2030). Zij wijzen op het toenemende belang van innovatie en ondernemerschap, van digitalisering en automatisering en van moderne topinfrastructuur. Het energiesysteem is aan grondige transformatie toe en de samenleving moet circulair worden. Onderwijs en vorming moeten zich meer richten op talenten en competenties voor de toekomst. Maximale arbeidsdeelname en kwaliteitsvolle jobs blijven belangrijk. Onderwijs en werk moeten ingezet worden als sociale lift en voor inclusie. En een effectieve en efficiënte sociale bescherming én preventie zijn essentieel. Op elk van die terreinen zien de sociale partners aangrijpingspunten voor verandering.

Andere beleidsaanpak vereist

De sociale partners vragen ook vernieuwing in de wijze waarop de overheid functioneert. Cruciaal wordt de wendbaarheid en snelheid waarmee de overheid reageert en anticipeert op ontwikkelingen, de intensiteit en wijze waarop zij onderling en met stakeholders samenwerkt, en de mate waarin zij netwerken en ‘bottom-up’ initiatief bij bedrijven en burgers ruimte geeft en stimuleert.

Uitgestoken hand

De SERV-platformtekst Vlaanderen 2030 geldt als insteek van de sociale partners voor de concretisering en operationalisering van de visie 2050 van de Vlaamse regering. De SERV wenst actief mee te werken aan startnota’s die tegen einde 2016 klaar moeten zijn voor de diverse transitiegebieden die de Vlaamse regering afbakende. De sociale partners kijken ook uit naar de verdere dialoog daarover met de Vlaamse regering, het Vlaams parlement en de diverse andere stakeholders.

Platformtekst Vlaanderen 2030