SERV vraagt versterking van overheidsinvesteringen voor meer economische groei

Gezien de economische vooruitzichten de laatste maanden verslechterd zijn, stevent de Vlaamse begroting zonder bijsturingen op een onevenwicht af. Toch dringen de Vlaamse sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) in de huidige economische omstandigheden aan om meer overheidsinvesteringen mogelijk te maken en zo de groei van de economie te bevorderen. De slechte conjunctuur en de nood aan investeringen veroorzaken mogelijk een tekort op de Vlaamse begroting 2015. Onder zeer strikte voorwaarden vinden de sociale partners dat een tekort kan overwogen worden.

Caroline Copers, voorzitter SERV: “De SERV vindt een inhaalbeweging voor overheidsinvesteringen, en in het bijzonder voor de klassieke infrastructuurinvesteringen, in de huidige economische context aangewezen. Investeringen hebben immers een dubbele impact: door de investeringen ontstaat economische activiteit die directe en indirecte werkgelegenheid creëert. Daarnaast is er het resultaat van de investeringen. Infrastructuur zoals wegen, bruggen, kaaimuren, scholen, zorginstellingen,… stimuleert de economie door haar bestaan en functioneren en maakt daardoor op haar beurt een grotere economische activiteit mogelijk.”

Investeren voor meer groei

De Vlaamse sociale partners vinden een begroting met een gecontroleerd tekort in combinatie met investeringen enkel mogelijk onder uitdrukkelijke voorwaarden:

  1. Het tekort is integraal toe te schrijven aan factoren die bij de opmaak van de initiële begroting in september 2014 niet gekend waren. Concreet gaat het om de verslechterde conjunctuurvoorspellingen voor 2015. Andere tekorten moeten weggezuiverd.

  2. Dit tekort (zie punt 1) is toegelaten als daartegenover overheidsinvesteringen staan die op korte termijn de economie positief kunnen stimuleren.

  3. Dit tekort (zie punt 1) mag de Belgische engagementen tegenover Europa niet negatief beïnvloeden.

  4. Voor de andere uitgaven buiten investeringen moeten de nodige inspanningen gedaan worden om het tekort niet verder te laten vergroten.

Transparantie verhogen

De SERV stelt vast dat het bijzonder moeilijk is om een gedetailleerd overzicht te krijgen van de overheidsinvesteringen in Vlaanderen. De sociale partners pleiten daarom voor een jaarlijks overzicht van alle lopende en toekomstige Vlaamse investeringsprojecten, inclusief de financiële engagementen. Zo worden de verschillende financieringswijzen (binnen en buiten begroting) eenvoudig(er) vergelijkbaar.

In het regeerakkoord kondigt de Vlaamse Regering aan verdere stappen te willen zetten naar een prestatiebegroting. Dat is positief, want zo is er meer informatie over de kernprestaties van de overheid beschikbaar. Alleen mist de SERV een concreet engagement over wanneer en hoe die prestatiebegroting er zal komen.

Ten slotte wordt in het regeerakkoord meer en betere informatie aangekondigd over de uitvoering van de begrotingen, wat eveneens positief is. Dat leidt tot meer transparantie over de effectieve besteding van overheidsgeld en is essentieel om feedback mogelijk te maken tussen beleidsintenties en beleidsimpact, zoals vereist voor een prestatiebegroting.