SERV acht structureel Vlaams begrotingsevenwicht in 2017 mogelijk

De Vlaamse Regering wil in 2017 een begroting in evenwicht indienen. De investeringen voor de Oosterweelverbinding en de ziekenhuisinfrastructuur blijven evenwel buiten de begroting. Dat vindt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) geen goed idee. De sociale partners vragen een all-in-benadering zodat de begroting een helder en volledig beeld geeft van de werkelijke toestand. Een nominaal evenwicht in 2017 is dan wel niet langer haalbaar. De sociale partners pleiten in de plaats voor een structureel evenwicht in 2017 (= zonder eenmalige maatregelen en conjuncturele schommelingen in rekening te brengen). Om dat te halen is, met de vandaag beschikbare gegevens, een inspanning van 596,5 mln euro nodig tegenover 2016.

Karel Van Eetvelt, voorzitter SERV: “Om een transparant begrotingsbeleid te kunnen voeren, kiezen de sociale partners voor de orthodoxe benadering. Dat wil zeggen dat alle uitgaven worden meegenomen, ook de investeringen voor Oosterweel. Het vereist voor 2017 inderdaad een flinke inspanning van de Vlaamse Regering, maar het maakt ook dat aanzienlijke investeringen in de jaren nadien eenvoudiger te realiseren zijn. En die investeringen zijn nodig en dringend.”

SERV stelt alternatief begrotingstraject voor

De SERV stelt een structureel begrotingsevenwicht in 2017 voor. Een structureel evenwicht is een meer haalbare kaart dan een all-in nominaal evenwicht, maar vraagt nog steeds een aanzienlijke inspanning. In nominale termen komt dat neer op een toegestaan tekort van 146,6 mln euro in 2017 of een inspanning van 596,5 mln euro tegenover 2016.

Op die manier kan de regering niet alleen integraal rekening houden met de beperkingen opgelegd door de huidige economische omstandigheden, maar tegelijk ook een krachtig groeivriendelijk begrotingsbeleid voeren. Het is voor de SERV van groot belang dat de Vlaamse Regering de komende jaren haar productieve investeringsinspanningen verder versterkt. Een inhaalbeweging voor investeringen is immers nodig want Vlaanderen investeert relatief weinig in vergelijking met andere Europese landen.

Schuldafbouw starten vanaf 2018

Naast het begrotingstraject is de evolutie van de overheidsschuld de komende jaren een cruciaal dossier voor de Vlaamse Regering. De Vlaamse overheidsschuld wordt geraamd op 25,8 mld euro in 2016 en zou toenemen tot 32,1 mld euro in 2021. De Vlaamse sociale partners stellen voor om na het bereiken van een structureel evenwicht in 2017 met schuldafbouw te starten in 2018.

De SERV doet drie voorstellen voor het Vlaamse schuldbeleid:

  • Vooreerst moet Vlaanderen zijn aandeel in de Belgische schuldafbouw, zoals gevraagd door Europa, garanderen, waardoor ook de Vlaamse schuld vermindert.
  • Ten tweede wordt de schuld in zes verschillende categorieën ingedeeld op basis van inhoudelijke criteria (zoals investeringen in infrastructuur of schuld ontstaan door financiële tekorten op de begroting en rekening).
  • Ten derde geeft de SERV een prioriteit voor schuldafbouw aan: de schuld ontstaan door tekorten op de begroting of rekeningen moet eerst afgebouwd worden. Toch is het niet de bedoeling dat de schuld voor investeringen vergeten wordt. De SERV zal voor de begroting 2018 een voorstel uitwerken dat vertrekt vanuit de methode die de Europese Commissie hanteert voor de opvolging van de Belgische schuld, zodat o.a. conjuncturele omstandigheden kunnen meegenomen worden.

Contact