Interregionale jobmobiliteit versterkt

De vijf grote publieke spelers op de arbeidsmarkt - VDAB, Le Forem, Actiris, Bruxelles Formation en ADG - zullen voortaan eenzelfde gemeenschappelijke competentietaal  hanteren voor het automatisch koppelen van vacatures en werkzoekenden. Dat kan door allen gebruik te maken van dezelfde omschrijvingen van het ‘kunnen en kennen’ van jobs en kandidaten. Zo wordt jobmobiliteit tussen de regio’s in België aanzienlijk gemakkelijker.

Hoe het begon

In 2012 lanceerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) de beroependatabank Competent. Deze databank dekt de volledige arbeidsmarkt en bevat 537 Competentfiches. Ze geven informatie over de inhoud van beroepen, welke activiteiten je moet kunnen uitvoeren en wat je daarvoor moet kunnen en kennen, hoe het werk georganiseerd is, enz. De databank is een verzameling van duizenden informatieblokken. Elke Competentfiche is een unieke combinatie van deze informatieblokken. Sommige fiches hebben informatieblokken gemeenschappelijk. Competent is een dynamisch systeem dat hergebruik van informatie en data-uitwisseling mogelijk maakt.

Voor de uitwerking van Competent baseerde de SERV zich op de bestaande beroependatabank ROMEv3 van de Franse dienst voor arbeidsbemiddeling Pôle emploi. De fiches uit de Franse databank werden aangevuld met extra informatie en aangepast aan de Vlaamse arbeidsmarkt.

Al van in het begin werkt de SERV voor dit project samen met VDAB. SERV werkte de fiches uit, houdt ze up-to-date en zorgt ervoor dat de sociale partners de fiches goedkeuren. VDAB baseert zijn dienstverlening op Competent en gebruikt de inhoud voor automatische koppeling of matching van vacatures en kandidaten, de opmaak van een dossier in Mijn Loopbaan en de definitie van een Persoonlijk OpleidingsPlan voor werknemers.

Arbeidsmarktservices op basis van Competent

Sinds begin 2013 werkt VDAB met een automatisch matchingsysteem tussen competenties die gevraagd worden in een vacature en competenties die een werkzoekende ingeeft. De matching gebeurt niet langer alleen op basis van diploma, leeftijd, regio, enz. maar ook op basis van activiteiten en bijhorende competenties uit de Competentdatabank. Dit project blijkt succesvol: meer dan 63% van de vacatures wordt spontaan aangevuld met jobgerelateerde competenties. Ook enkele uitzendbureaus maken al gelijkaardige vacatures in hun eigen systeem aan en wisselen ze uit met VDAB voor matching.

Gezien de resultaten willen de andere arbeidsmarktspelers in Brussel, Wallonië en Duitstalig België graag aansluiten. Daarom ondertekenen de vijf Belgische partners en de SERV vandaag een akkoord om Competent voortaan als standaard te gebruiken voor de arbeidsmarktdienstverlening. De prioriteit ligt op automatische matching, maar in de toekomst volgen ook andere services zoals opleiding, asessment, validering van competenties, enz.

Hoe meer Competent als standaard dient voor dergelijke toepassingen, hoe meer de gemeenschappelijke competentietaal gangbaar wordt. Dat kan zorgen voor een boost voor de interregionale mobiliteit in België. Zo wordt het bv. voor een jonge Brusselse werkzoekende veel gemakkelijker om niet alleen uit te kijken naar een job in Brussel via Actiris of Bruxelles Formation, maar ook over de regiogrens te kijken richting Vlaanderen of Wallonië.

Europees perspectief

Niet alleen interregionaal, maar ook buiten de Belgische landsgrenzen kan Competent op termijn de uitwisselbaarheid van arbeidsmarktcompetenties bevorderen.

De nieuwe arbeidsmarktservices die op deze basis worden ontwikkeld, zullen niet alleen de afstemming van vraag en aanbod verbeteren, maar het functioneren van de hele arbeidsmarkt meer transparant en hanteerbaar maken voor de publieke spelers en hun partners.

Door de Franse roots van Competent zijn de gegevens alvast uitwisselbaar met Frankrijk en Luxemburg.

Quotes van het management

Caroline Copers, voorzitter SERV: «De Vlaamse sociale partners zijn bijzonder trots op dit akkoord om van Competent de gemeenschappelijke competentietaal voor de Belgische arbeidsmarkt te maken. Hierdoor wordt Competent/ROMEv3 een belangrijk referentiepunt in het Europese competentieverhaal. »

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB: «Dit is een belangrijke stap naar meer transparantie op de arbeidsmarkt , zowel voor werkgevers als werknemers. Deze gemeenschappelijke aanpak bevordert de arbeidsmobiliteit en zal leiden tot een betere dienstverlening. »

Marie-Kristine Vanbockestal, administratrice générale FOREM: « Depuis 7 ans, nous avons une collaboration structurée avec le VDAB pour, notamment, insérer des demandeurs d’emploi wallons dans des entreprises flamandes grâce, entre autres, à des équipes bilingues. La signature de cette convention nous permettra d’améliorer encore la mobilité des demandeurs d’emploi entre les trois régions. »

Grégor Chapelle, directeur général Actiris: « Le nombre de bruxellois qui ont trouvé un emploi ces 5 dernières années en Flandre et en Wallonie a augmenté de 25%. Cet accord facilitera encore davantage l’accès à l’emploi pour les chercheurs d’emploi bruxellois. Een positieve evolutie, waar Actiris volop voor gaat !»

Olivia P’Tito, directrice générale Bruxelles Formation: « En Région bruxelloise, nous devons plus encore simplifier la vie des chercheurs d’emploi et de employeurs. Pour ce faire, chaque pas franchi en termes de compétences acquises en formation doit pouvoir être valorisé dans la recherche d’emploi. L’utilisation d’un outil commun comme Competent est un pas de plus dans cette direction »