Aanzet duaal leren positief, maar nog veel vragen op het terrein

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vindt het positief dat de Vlaamse Regering het stelsel van leren en werken voor jongeren wil vernieuwen en versterken. De focus mag niet alleen op leerplichtige jongeren in de derde graad liggen, maar op de volledige doelgroep van 15 t.e.m. 25 jaar. De sociale partners benadrukken het belang van een goede screening en toeleiding naar duaal leren en sterke partnerschappen, vooral op sectoraal niveau. Tot slot moet er gelijktijdig met deze leerweg een volwaardige oplossing komen voor jongeren die nog niet arbeidsmarktrijp zijn.

Caroline Copers, voorzitter SERV: “Alle jongeren tussen 15 en 25 die gemotiveerd zijn en over voldoende competenties beschikken om leren en werken te combineren, moeten de kans krijgen al lerend werkervaring op te doen. Daarnaast moeten ook niet-arbeidsmarktrijpe jongeren gelijktijdig een volwaardig passend onderwijsaanbod krijgen, zodat ook zij, eens zij hier klaar voor zijn, kunnen aansluiten bij het Duaal Leren.”

Nood aan neutrale screening en toeleiding

Een kwalitatieve, neutrale screening en toeleiding zijn erg belangrijk. Voor de sociale partners betekent dat een goede leerloopbaan- en leerlingbegeleiding doorheen het basis- en secundair onderwijs. De eigenlijke stap naar duaal leren is niet alleen gebaseerd op een advies van de klassenraad, maar ook op kennis van deze leerweg bij de leerling/cursist, de resultaten van een (sectorale) screening (bv. door VDAB) en een goed uitgewerkte sollicitatieprocedure.

Partnerschappen op sectoraal niveau cruciaal

Onderwijs- en werkpartners bouwen samen de duale leerweg uit en dus zijn er diverse partners en actoren betrokken. De sociale partners erkennen de Partnerschappen Duaal Leren als draaischijf van duaal leren. Wel vragen ze deze partnerschappen bij voorkeur sectoraal te organiseren. De sectoren hebben immers een lange traditie in het ondersteunen van leren en werken en zijn dan ook de belangrijkste partner in het nieuwe stelsel. Ook vraagt de SERV een duidelijke toewijzing van opdrachten en verantwoordelijkheden aan alle betrokkenen en een verdere uitklaring van de regieopdracht van Syntra Vlaanderen.

Garanties voor een effectieve en kwalitatieve werkplek

De Vlaamse Regering garandeert in de conceptnota Duaal Leren een effectieve werkplek voor de leerlingen en cursisten die deze leerweg kiezen. Hoe dit daadwerkelijk gerealiseerd zal en kan worden, is echter onduidelijk. Ondernemingen voorzien immers niet alleen werkervaringsplaatsen voor duaal leren, maar ook voor stages in het voltijds onderwijs en voor werkzoekenden. Een cruciaal aspect is het statuut. De sociale partners staan helemaal achter de modernisering, modulering en vereenvoudiging van de bestaande statuten. Voor zover aan de voorwaarden van het KB van 29 juni 2014 en de verschillende adviezen van de NAR en CRB ter zake wordt voldaan, moet volgens de SERV het statuut van duaal leren volgens het KB van 29 juni 2014 ingevuld worden. Verder overleg met de sociale partners is vereist over het statuut voor die vormen van duaal leren die niet voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het KB van 29 juni 2014 en de verschillende adviezen van de NAR en CRB ter zake.