Het tripartiete overleg tussen de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering over sociaal-economische thema’s gebeurt in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). De SERV staat in voor de praktische werking (= secretariaat) van het VESOC.

Zoals in het VESOC-protocol afgesproken, verbinden de sociale partners en de Vlaamse Regering zich ertoe om materies waarover ze consensus bereiken, correct, volledig en ongewijzigd uit te voeren.

Structureel maken we een onderscheid tussen het (in)formeel VESOC-overleg en de VESOC-werkgroep.

(In)formeel VESOC-overleg

schematische voorstelling (In)formeel VESOC-overleg

Het (in)formeel VESOC-overleg bestaat uit:

  • 16 leden van de Vlaamse sociale partners
  • 4 VESOC-ministers.

De overige ministers van de Vlaamse Regering nemen deel aan de vergadering als er punten op de agenda staan die tot hun bevoegdheden behoren.

De minister-president zit de vergadering voor.

De secretarissen-generaal van het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) en Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse overheid en de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de SERV wonen de vergadering bij met raadgevende stem.

Het formeel VESOC-overleg komt bijeen om VESOC-akkoorden af te sluiten.
Het informeel VESOC-overleg bereidt deze akkoorden voor en bespreekt sociaal-economische thema's die op de agenda geplaatst worden. Er is frequenter informeel dan formeel VESOC-overleg.

Bekijk de samenstelling van het (in)formeel VESOC-overleg.

VESOC-werkgroep

schematische voorstelling VESOC-werkgroep

De VESOC-werkgroep bestaat uit:

  • vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering: kabinetten van de VESOC-ministers, kabinet Werk, kabinetten andere vakministers volgens de agenda
  • vertegenwoordigers van de sociale partners

Een vertegenwoordiger van de minister-president zit de vergadering voor, tenzij anders bepaald door het VESOC.

De VESOC-werkgroep bereidt het (in)formeel VESOC-overleg mee voor en focust daarbij op beleidsopvolging én beleidsbeslissing. Zowel de sociale partners als de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering kunnen  agendapunten aanreiken.

De VESOC-werkgroep komt in principe maandelijks bijeen. De SERV staat in voor het secretariaat van de VESOC-werkgroep. 

Meer info

Contactpersonen (in)formeel VESOC: Pieter Kerremans en Helga Coppen

Contactpersoon VESOC-werkgroep: Sandra Hellings

Meer informatie over de concrete werking van het (in)formeel VESOC-overleg vind je in het jaarverslag van de SERV.