SERVacademie Industrieel beleid in Vlaanderen

Tijdens het eerste lunchdebat van de SERVacademie reflecteerde Herman Daems samen met een vijftigtal genodigden over het concept en de praktijk van het industrieel beleid. Dit naar aanleiding van het SERV-advies over het groenboek ‘Een nieuw industrieel beleid voor Vlaanderen’. Daems noemde het industrieel beleid een weerbarstig begrip omdat het vaak verkeerd begrepen wordt en de beleidsinstrumenten onduidelijk zijn. Volgens Herman Daems is het in het huidige politieke bestel vaak zeer moeilijk voor de overheid om een industrieel beleid te voeren.

SERVacademie

De SERV organiseert vanaf 2011 de SERV-academie. Met dit nieuwe initiatief wil de SERV enkele keren per jaar een dabat organiseren over actuele sociaaleconomische thema's. Bedoeling is dat deze debatten inzichten aanbrengen en bijdragen tot goed geïnformeerde besluitvorming. Deze debatten richten zich tot de stakeholders van de SERV en de decisionmakers: de Vlaamse regering, het Vlaams parlement, de Vlaamse administratie, de sociale partners, ...

Thema van het lunchdebat met Herman Daems

Met het Groenboek 'Een nieuw industrieel beleid voor Vlaanderen' wil de Vlaamse regering een richtinggevend beleidskader voorstellen voor een nieuw industrieel beleid gericht op de transformatie van de Vlaamse industrie. De SERV bracht op vraag van de Vlaamse regering hierover een advies uit. Met het oog op de redactie van het Witboek formuleert de SERV een zevental voorstellen tot aanvulling van het Groenboek. Pieter Kerremans lichtte deze voorstellen toe.

Belangrijkste reflecties

Herman Daems noemde het industrieel beleid een weerbarstig begrip omdat het vaak verkeerd begrepen wordt en de beleidsinstrumenten onduidelijk zijn. Bovendien valt uit de successen en mislukkingen te leren dat het niet evident is om tegen marktevoluties in te gaan. Het onderscheid tussen horizontaal en verticaal beleid is conceptueel wel duidelijk, maar in de praktijk is deze tegenstelling veel minder duidelijk. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit het verleden blijkt dat het beleid een mengeling is van horizontale en verticale elementen.

Volgens Herman Daems is het in het huidige politieke bestel vaak zeer moeilijk voor de overheid om een industrieel beleid te voeren. Hij somde een drietal voorwaarden op waaraan industrieel beleid moet voldoen. Zo mogen geen doelstellingen beoogd worden waarvoor geen instrumenten bestaan om ze te bereiken. Tegelijk moet het beleid duidelijk gefocust worden en moet het aansluiten bij marktevoluties en comparatieve voordelen. Herman Daems wees ook op de nieuwe context zoals de huidige moeilijkheden van de Eurozone, de hoge overheidsschuld en de nood aan internationalisering als gevolg van de verschuiving van de economische groei naar Azië.

Tot slot formuleerde Herman Daems een aantal krachtlijnen voor een nieuw industrieel beleid. Essentieel is dat het beleid de groeikracht van onze economie versterkt en dat het aansluit bij de het Europees beleid. ziet vier groeimotoren: (1) de universiteiten als groeipolen, (2) verbeteren van omgevingsfactoren en vaardigheden, (3) uitbouwen van Europese draaischijf en (4) creatieve overheidsprojecten.