Advies voorontwerp BVR bij het inburgerings- en integratiedecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Bart Somers

De Vlaamse Regering wil vanaf volgend jaar inburgeraars die niet aan het werk zijn en een beroepsactieve leeftijd hebben, verplicht inschrijven bij VDAB. Dat is een goede zaak want werk is een belangrijke factor voor een snelle en duurzame integratie. Tegelijk moet VDAB de inburgeraars actief en op maat begeleiden in nauwe samenwerking met alle betrokken instanties. In het nieuwe integratie- en inburgeringsbeleid legt de Vlaamse Regering de basis voor een geïntegreerde samenwerking. De Vlaamse sociale partners en de kansengroepen, verzameld in de Commissie Diversiteit bij de SERV, vragen om hier snel werk van te maken en te zorgen voor een sterke operationele samenwerking tussen de verschillende diensten. Door beter samen te werken en gegevens uit te wisselen, moet er meer tijd vrijkomen voor een kwaliteitsvolle begeleiding van nieuwkomers, zowel in de zoektocht naar werk als naar gepaste huisvesting. De commissie waarschuwt ook dat voor veel nieuwkomers de kosten van het inburgeringstraject hoog kunnen oplopen. Zij vraagt daarom dat wie het niet breed heeft, minder of niets moet betalen in plaats van betalingsuitstel te krijgen zoals voorzien.