Commissie Diversiteit en overheid willen meer mensen met beperking aan het werk

Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt. Om dit te stimuleren, ondertekenden de Vlaamse Regering, de sociale partners, het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid en de VDAB vandaag een engagementsverklaring. De Commissie Diversiteit van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) ijvert al lang voor een verhoogde werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking en voor een gelijke behandeling van deze groep. Deze engagementsverklaring is dan ook een belangrijke stap om mensen met een beperking meer perspectief te geven op werk.

 

Toepassing van het VN-verdrag

Het VN-verdrag dat België in 2009 ratificeerde en gisteren 10 jaar bestond, bepaalt dat alle personen met een handicap recht hebben op vrij gekozen en aanvaard werk en dit zoveel mogelijk binnen de reguliere arbeidsmarkt. Tewerkstelling binnen de sociale economie kan worden gezien als een belangrijke stap, maar is geen doel op zich. Doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt blijft de centrale doelstelling.

Om dit te realiseren overlegde de Commissie Diversiteit de voorbije maanden met de betrokken ministers. De engagementsverklaring die zij vandaag ondertekenden bevat 70 concrete acties in 5 domeinen die de werkzaamheidsgraad van deze groep duurzaam moeten verhogen. Samen bepaalden ze enkele prioritaire acties voor het komende jaar.

Prioritaire acties

De sociale partners helpen mee de drempels wegwerken voor actieve participatie van personen met een arbeidshandicap. Zij treden hiervoor in overleg en maken afspraken over de uitvoering van de doelstelling, de maatregelen en acties. Zij en de bevoegde ministers blijven het gebruikersoverleg Arbeid & Handicap hier zoveel mogelijk bij betrekken. Via de Commissie Diversiteit bij de SERV volgen de sociale partners en het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid de uitvoering van de actielijst op.

Via de uitbouw van het individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid inzetten op werk op een reguliere werkvloer voor personen met een arbeidsbeperking. Minister van Werk Philippe Muyters engageert zich om de mogelijkheid van langdurige ondersteuning en begeleiding op de werkvloer verder uit te bouwen. Minister van Sociale Economie Liesbeth Homans geeft aan dat zij in alle maatregelen sociale economie de nadruk blijft leggen op doorstroom, voor iedereen die dit kan. Hilde Crevits, minister van Onderwijs, engageert zich om voldoende ondersteuning en begeleiding te bieden aan leerlingen en studenten met een beperking. Zij doet dit onder andere door bestaande expertise te verspreiden bij scholen, CLB’s, studentenvoorzieningen en dergelijke. Daarnaast zet zij in op begeleiding van studenten met een beperking bij het matchen van hun mogelijkheden en ambities, zowel bij hun studiekeuze als hun loopbaanplanning. Hiervoor stimuleert zij het gebruik van ICF als ‘gemeenschappelijke taal’ om te kijken naar handicap en chronische ziekten. De ministers van Welzijn, Werk en Sociale Economie engageren zich tot slot om verder actief te overleggen over de gezamenlijke uitvoering van het decreet werk-welzijn.