Freelance ondernemen in Vlaanderen

Status: lopend
Het aantal freelancers lijkt in de lift te zitten, en dat is een internationale trend. Vanuit de vaststelling dat heel weinig informatie voorhanden is specifiek voor Vlaanderen, hebben we op vraag van de sociale partners een verkennend onderzoek opgestart om na te gaan in welke mate en in welke vormen freelance ondernemen vandaag in Vlaanderen voorkomt en welke evoluties zich aftekenen. Daarbij wordt een diepgaander inzicht in de positie van freelancers op de Vlaamse arbeidsmarkt beoogd.

Wat onderzoeken we?

Het onderzoek spitst zich toe op de zelfstandigen zonder personeel die als dienstverstrekker actief zijn op projectbasis, en toetst dit aan andere gangbare begripsomschrijvingen en mogelijke statistieken. Er wordt in kaart gebracht wat de kenmerken zijn van freelance werk, wat  de specifieke kenmerken zijn van de professionals en van de bedrijven die op freelancers een beroep doen, wat de drijfveren en knelpunten aan beide zijden zijn. Hierbij is ook oog voor de rol van intermediairen. Het is de bedoeling in te zoomen op de implicaties voor de arbeidsomstandigheden van freelancers, en op hun positie op de arbeidsmarkt.  Er wordt ook gekeken naar het bredere kader waarbinnen freelance ondernemen opgang maakt.

Werkwijze

Met dit onderzoek bundelen we de diverse beschikbare bevindingen omtrent freelancers, mede vanuit Europees perspectief, en toetsen deze vervolgens aan de Vlaamse praktijk.

Timing

Het project wordt afgerond begin 2017.

Reslutaten

De resultaten zullen gebundeld worden in een onderzoeksrapport van de Stichting Innovatie en Arbeid.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Katrien Penne

 

Ook gevonden inservMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie