Goede werking overheid vraagt een efficiënt en doeltreffend bestuur

De rol van de overheid is in heel wat maatschappelijke domeinen cruciaal voor het verzekeren van een kwalitatieve dienstverlening, het benutten van kansen en het effectief oplossen van problemen. Een effectieve en efficiënte overheid is dan ook een belangrijke voorwaarde voor meer welzijn en welvaart. Beter bestuur en betere regelgeving zijn van groot belang om beleidsdoelstellingen te realiseren, om onnodige kosten, lasten en negatieve effecten te vermijden en om het concurrentievermogen van Vlaanderen en de aantrekkingskracht voor buitenlandse investeringen op langere termijn veilig te stellen: governance matters.
 
De SERV focust voor het thema werking overheid op specifieke thema’s die vanuit sociaal-economisch perspectief belangrijk zijn en waarbij de SERV een duidelijke meerwaarde kan leveren vanuit de aanwezige kennis en expertise en het overleg. Inhoudelijk werkt de SERV op twee sporen: (1) slagkrachtige overheid en (2) beter beleid/betere regelgeving, dit telkens vanuit het perspectief en het belang van de doelgroepen.

Hieronder vind je een selectie van drie belangrijke recente adviezen die de raad rond dit thema uitbracht. 

Betere regelgeving
 
Foto van voorpagina Belgisch Staatsblad

Op vraag van de Vlaamse Regering formuleerde de SERV drie nieuwe adviezen over betere regelgeving. Daarvoor werkten de sociale partners de voorbije maanden intens samen met een aantal strategische adviesraden, de VVSG en experts van de Raad van State, het Rekenhof en de Vlaamse ombudsdienst. De SERV organiseerde ook een open online consultatie over zijn ontwerpteksten.

Eén van de belangrijke conclusies is dat de Vlaamse regelgeving innovatievriendelijker en toekomstbestendiger moet. Bestaande regelgeving is niet aangepast aan nieuwe technologieën, innovatieve praktijken, businessmodellen en organisatievormen. Dat zorgt voor frustratie en gemiste kansen. De SERV vraagt daarom dat regelgeving voldoende snel wordt aangepast maar ook meer ruimte laat voor nieuwe ideeën, initiatieven en experimenteren.
Lees de adviezen

Groenboek bestuur
 
Vlaamse vlag wappert boven het Boudewijngebouw in Brussel

Het groenboek bestuur bevat volgens de SERV talrijke goede voorstellen om het functioneren van de Vlaamse overheid te verbeteren. Maar de SERV heeft ook heel wat kritiek.

Belangrijke discussies zijn nog onderbelicht in het groenboek. Dat geldt voor thema’s zoals de digitalisering, de bestuurlijke organisatie van de Vlaamse overheid, de rol en het functioneren van de kabinetten en de Vlaamse Regering. Ook de link met de overheidsmiddelen, het personeel als hefboom voor een slagkrachtige overheid en het belang van culturele factoren komen te weinig aan bod.

De SERV vraagt aan de Vlaamse regering om in de eerste helft van 2017 een witboek bestuur te maken. Zo’n witboek moet duidelijkheid scheppen, zowel over de inhoud van het tegen einde 2017 op te maken ontwerp van Vlaams bestuursdecreet als over de maatregelen die geen wettelijke regeling behoeven. De sociale partners willen daar graag verder bij betrokken worden.
Lees het advies

Ex post decreetsevaluatie
 
televisie met titel ex post decreetsevaluatie

Op vraag van het Vlaams Parlement formuleert de SERV tien denksporen om de aandacht voor ex post evaluaties en beleidsresultaten structureel in te bouwen in de werking en de agenda van het Vlaams Parlement. De belangrijkste aanbeveling voor de korte termijn is om het instrument van de themadebatten en de commissie ad hoc nieuw leven in te blazen en daarvoor een structurele samenwerking met het Rekenhof uit te bouwen. Op iets langere termijn is de mogelijke invoering van beleidsopvolgingsbrieven en beleidseffectenrapportage een belangrijke aanbeveling. Het advies gaat ook in op enkele belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden. Zo zijn een aangepaste politieke cultuur met ruimte voor samenwerking tussen meerderheid en oppositie en een adequate ondersteuning binnen het parlement essentieel.
Lees het advies

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie