Sociale partners zetten bakens uit voor nieuwe Vlaamse bevoegdheden

06/02/2013

cifer zesDoor de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een resem nieuwe bevoegdheden en middelen. Een unieke kans volgens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) om verder te bouwen aan een goed doordacht en efficiënt beleid rond sociale bescherming, arbeidsmarkt, economie en energie.
Via het sociaal overleg en de toekomstige beheersorganen willen de Vlaamse sociale partners hun expertise en draagkracht inbrengen om van deze ingrijpende staatshervorming een succes te maken.

Breed SERV-akkoord

De Vlaamse sociale partners hebben in de voorbije maanden de impact van de zesde staatshervorming op het Vlaamse beleid en de Vlaamse bevoegdheidsstructuren geëvalueerd. Op basis hiervan bereikten ze een breed akkoord over hun visie en welke verantwoordelijkheden ze willen opnemen in dit veranderende landschap.

In een belangrijk onderdeel van het SERV-akkoord geven de Vlaamse sociale partners voor de kerndomeinen van de SERV zoals Werk en sociale economie, Economie, Energie en Sociale bescherming de krachtlijnen aan die zich opdringen bij de organisatie van het nieuw te verwachten Vlaamse beleid.

In een ander onderdeel worden de budgettaire aspecten van het Institutioneel Akkoord geanalyseerd.

In een derde onderdeel van het SERV-akkoord geven de sociale partners de kernpunten weer in verband met de organisatie van de sociale bescherming na de zesde staatshervorming, meer bepaald het belang van sociaal overleg en medebeheer alsook de labeling van de overgehevelde middelen voor sociaal beleid.

Belang van sociaal overleg en medebeheer

Sociaal overleg vormt de hoeksteen van het sociaal-economisch beleid en de sociale bescherming in dit land. Met hun terreinkennis en breed draagvlak bieden de sociale partners en andere middenveldorganisaties een toegevoegde waarde bij de uitwerking en uitvoering van dit beleid. Bovendien komt meer dan 80% van de overgedragen middelen van de zesde staatshervorming uit de federale sociale zekerheid, waar de sociale partners nu ook structureel betrokken zijn bij het beheer en de uitvoering ervan.

Het ligt dan ook voor de hand dat de sociale partners structureel willen betrokken worden bij de uitwerking, het beheer en de uitvoering van de nieuwe bevoegdheden, en zeker bij de Vlaamse Sociale Bescherming.

Overgedragen middelen niet in de grote Vlaamse pot

Het leeuwendeel van de over te dragen middelen betreft sociale materies zoals gezinsbijslagen, gezondheidszorg en hulp aan personen, arbeidsmarkt. De SERV wil deze middelen behouden zien voor sociaal beleid en pleit dus om ze te oormerken en onder te brengen in een “Beheer Sociaal Beleid”. Zo verdwijnen de centen niet in de grote Vlaamse pot maar worden ze met zekerheid besteed aan sociaal beleid. Bovendien biedt het “Beheer Sociaal Beleid” de kans om een coherent en geïntegreerd beleid te voeren op vlak van sociale bescherming en loopbaan. De Vlaamse sociale partners willen graag een structurele plaats krijgen in het “Beheer Sociaal Beleid” dat als een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) wordt gestructureerd.

Samenwerking en continuïteit

Tot  slot onderlijnt de SERV de noodzaak van samenwerking en continuïteit. De overdracht van bevoegdheden is complex. Zowel de federale regering als de deelstaten hebben er alle belang bij om goed met elkaar samen te werken en te overleggen over de uitwerking van een samenhangend beleid.

Verder wil de SERV dat de overdracht van de bevoegdheden voor burgers en ondernemingen zo onopvallend mogelijk gebeurt en dat bestaande regelingen zachtjes overgaan in nieuwe beleidskeuzes. Ook de overheveling van het personeel moet op een overlegde en gefaseerde wijze gebeuren.

In een gemeenschappelijke verklaring van 14 januari 2013 van de sociaal-economische raden van de deelgebieden (SERV, CESW, ESRBHG, WSR) werden bovenstaande leidende beginselen onderschreven.

 

Hier vind je de krachtlijnen van het akkoord.

Voor meer informatie kan je terecht bij Michel Dethée

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie