Nog schaafwerk nodig aan VARIO

27/06/2016

icoontjes over innovatieDe SERV formuleert een aantal bedenkingen bij het ontwerpbesluit dat de oprichting van de nieuwe Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) regelt.
Eerst en vooral meent de SERV dat de ruime taakstelling van de VARIO een risico inhoudt op onnodig dubbel werk en overlap. De SERV vraagt daarom (i) een goede afstemming en complementariteit met andere relevante adviesraden en comités, (ii) dat de VARIO zich uitsluitend en proactief buigt over vraagstukken met betekenis op de lange(re) termijn en (iii) dat de inhoudelijke focus wordt beperkt tot het algemeen strategisch beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (d.i. innovatie in ruime zin).

Daarnaast vraagt de SERV dat de VARIO wordt vormgegeven als een raad van écht onafhankelijke experten. Bij de samenstelling van de VARIO wordt daarvoor best gebruik gemaakt van een oproepsysteem en een professioneel en transparant selectieproces dat rekening houdt met de bekwaamheid en expertise van de kandidaten ten aanzien van de taakstelling van de VARIO. De SERV is vragende partij dat ook internationale experten als lid van de VARIO worden opgenomen.

Ten derde meent de SERV dat de VARIO transparant moet werken, m.a.w. dat alle uitgebrachte adviezen actief openbaar moeten worden gemaakt en dat de adviesraad jaarlijks een werkprogramma en een jaarverslag moet vaststellen en publiek maken.

Tot slot gaat de SERV in op het voorziene overlegplatform waarin vertegenwoordigers uit verschillende geledingen (SERV, VLIR, VARIO …) samenkomen. Vanuit de overlegfunctie en met het oog op maximale complementariteit en afstemming is dit een goede piste. Echter, wat advisering betreft lijkt dit platform voor de SERV er één zonder voorwerp te worden omdat het platform niet verplicht wordt tot het geven van advies, en dus ook consensus geen vereiste is. De SERV vraagt dat consensus zoveel als mogelijk wordt nagestreefd in de adviesverlening van het platform en dat de bevoegde minister transparant communiceert en motiveert naar de verschillende adviesverlenende instanties over de wijze waarop de adviezen in de beleidsbeslissingen worden meegenomen.

 

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Tim Buyse

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie