Zoek in de publicaties

Publicaties

- 30/11/2015

meisje aan het werk aan machine onder begeleiding van een oudere mannelijke werknemerDe SERV stelt vast dat de conceptnota tijdelijke werkervaring op een aantal belangrijke punten afwijkt van het banenpact dat Vlaamse sociale partners eind oktober bereikten. Zo werden afspraken over de doelgroep, duurtijd, modulaire opbouw, gesimuleerde werkplekken, aanwervingsstimulans, art.60§7/art.61 (leefloners), PWA … niet overgenomen. Andere belangrijke elementen zoals budget, aantal te bereiken personen en trajecten, tijdspad, inhoud van het traject, toeleidingsmethodiek en -procedure, toewijzing van de trajectbegeleiders, monitoring en evaluatie … ontbreken of zijn beperkt uitgewerkt. De SERV vraagt dat het banenpact effectief maximaal wordt gehonoreerd en dat met alle afspraken uit dit pact wordt rekening gehouden. De minister gaf meermaals aan

- 23/11/2015
een bejaardenhelpster zit samen met oudere dameDe Vlaamse Regering werkt aan een decretaal kader voor de Vlaamse sociale bescherming, volgens de principes die uiteengezet werden in de conceptnota “Vlaamse sociale bescherming”. De SERV merkt vooral de ruime delegaties op die aan de Vlaamse Regering gegeven worden o.a. in het bepalen van concrete definities, bedragen en criteria voor de tegemoetkomingen in het kader van de zorgverzekering, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden of het basisondersteuningsbudget. Dit maakt dat het voorgestelde decretale kader geen duidelijkheid biedt over specifieke aanpassingen waar de Vlaamse Regering op aanstuurt. Dit tast de rechtszekerheid van de personen met een zorgbehoefte en de continuïteit van de  dienstverlening
- 09/11/2015

De sociale partners konden geen advies met consensus bereiken. De afzonderlijke standpunten werden aan de bevoegde minister bezorgd. Meer informatie over deze standpunten kan je opvragen bij:

- 30/10/2015

De sociale partners konden geen advies met consensus bereiken. De afzonderlijke standpunten werden aan de bevoegde minister bezorgd. Meer informatie over deze standpunten kan je opvragen bij:

- 30/10/2015

zicht op een meer​SERV, Minaraad en SALV verwelkomen iedere verdere concretisering van een Vlaams oppervlaktewaterkwantiteitsbeleid. Maar, in het bijzonder m.b.t. watertekort, denken de drie raden dat de kennis nog te beperkt is, het beleid onvoldoende ver ontwikkeld is en de meeste sectoren niet voorbereid zijn om nu dat beleid al te verankeren in VLAREM II. Ook inzake watertekort is er onzekerheid of de belangen van alle sectoren voldoende meegenomen zijn. Hoe is bovendien een evenwichtige behandeling van de sectoren mogelijk zolang niet alle indicatoren uitgewerkt zijn? Een ander probleem is het ontbreken van een betrokkenheid van de middenveldorganisaties van de sectoren bij de voorbereiding van de indicatoren en de afwegingskaders. De raden wijzen ook op het belang van de vergelijking van de

- 28/10/2015

mensen rond en tafel met de handen op elkaarBijna vier op de tien ondernemingen en organisaties (met tien of meer werknemers) werken met teams (37%). Dat is een lichte toename ten opzichte van 2011 (34%). Daarmee is de dalende trend die zich manifesteerde tussen 2004 en 2011 gekeerd. Dat blijkt uit de driejaarlijkse IOA-enquête (Innovatie, Organisatie en inzet van Arbeid) die de Stichting Innovatie & Arbeid in 2014 uitvoerde bij een representatieve steekproef van ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en (Nederlandstalig) Brussel. Teamgeorganiseerde ondernemingen en organisaties blijken vaker groeibedrijven te zijn, te innoveren en een competentiegericht personeelsbeleid te hebben.

- 28/10/2015

mensen aan tafel die aan het vergaderen zijnHet aantal ondernemingen en organisaties dat opleidingen en on-the-job training voor het personeel voorziet neemt toe. Ook het gebruik van competentieprofielen stijgt. Dat blijkt uit de driejaarlijkse IOA-enquête (Innovatie, Organisatie en inzet van Arbeid) van de Stichting Innovatie & Arbeid bij een representatieve steekproef van Vlaamse ondernemingen en organisaties.

- 26/10/2015
eurobiljeten geld rekenmachine en een penDe SERV stelt de praktijk om fiscale hervormingen door te voeren via een programmadecreet (of amendementen daarop) aan de kaak. Een programmadecreet is niet geschikt om grondige fiscale hervormingen, zoals de vergroening van de verkeersbelasting en de recente hervormingen van de woonbonus en de schenkingsrechten, door te voeren. Bovendien laat de korte adviestermijn de raad niet toe om een gefundeerd inhoudelijk advies uit te werken. De SERV formuleert bedenkingen bij onder meer de besparingen in het hoger onderwijs en in de welzijnssector en bij de vermindering van de compensaties aan gemeenten die zij krijgen voor gemiste inkomsten als gevolg van een vrijstelling van onroerende
- 26/10/2015

verkeersbord voorbehouden voor gehandicaptenWerknemers met een arbeidshandicap ervaren in hun werk meer werkstress, motivatieproblemen, een gebrek aan leermogelijkheden en een onevenwichtige werk-privé-balans. Van alle werkenden ervaart 17,9% hinder door een handicap, een langdurige lichamelijke aandoening of een langdurige lichamelijke ziekte. Van deze groep geeft 2,2% aan erge hinder te ondervinden, 15,7% ervaart in beperkte mate hinder. Van de werknemers zonder arbeidshandicap geeft 58,1% aan werkbaar werk te hebben. In de groep met beperkte hinder daalt dit aantal tot 41,3%. Slechts 22% van de werknemers met erge hinder ervaart zijn werk als werkbaar.

- 26/10/2015

verkeersbord voorbehouden voor gehandicaptenWerknemers met een arbeidshandicap vormen duidelijk een erg kwetsbare groep op het vlak van werkbaar werk. Dat blijkt uit de Werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid, een grootschalige enquête die om de drie jaar de kwaliteit van jobs bij Vlaamse werknemers en zelfstandige ondernemers meet. Bijna vier op de tien werknemers met een handicap, een langdurige lichamelijke aandoening of ziekte hebben werkbaar werk. Dat wijkt sterk af van de werkbaarheidscijfers voor werknemers zonder arbeidshandicap waar bijna zes werknemers op de tien werkbaar werk hebben. Bij werknemers met een zware arbeidshandicap ligt het aandeel met werkbaar werk nog lager. De Commissie Diversiteit pleit voor een structurele ondersteuning van deze groep om hen aan werkbaar werk te helpen. De sociale

- 26/10/2015

electrische wagen wordt opgeladenOp 22 september 2015 vroeg Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Annemie Turtelboom aan de MORA en SERV advies over de conceptnota ‘Clean power for transport’, een eerste Vlaamse invulling van de gelijknamige Europese richtlijn. Deze richtlijn legt de lidstaten de verplichting op om nationale beleidskaders te maken voor de ondersteuning van de marktontwikkeling van alternatieve – milieuvriendelijke – brandstoffen en de uitrol van de bijhorende infrastructuur tegen 2020 en daarna.

- 21/10/2015

meisje en oudere werknemer achter machineDe Vlaamse sociale partners hebben vandaag een akkoord bereikt over een banenpact dat enerzijds inzet op doelgroepenbeleid en anderzijds in het versterken en aanwerven van langdurig werklozen.
Het vernieuwde Vlaamse doelgroepenbeleid richt zich op jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. Werkervaring bieden in combinatie met aanwervingssteun via RSZ-korting voor werkgevers kan hen op weg zetten naar regulier werk. De sociale partners staan positief tegenover het vereenvoudigen en transparanter maken van deze doelgroepenkorting. Ze vragen een bijkomende korting voor laaggeschoolde jongeren én een tewerkstellingspremie voor de groep langdurig werklozen tussen 25 en 55 jaar.

- 19/10/2015

licht blauwe blokken kris kras door elkaar en in het midden een lichtgevende witte blokDe SERV formuleert in dit advies een aantal bekommernissen en bijhorende remediëringen die een vlotte overgang naar het nieuwe Agentschap Innoveren en Ondernemen moeten bespoedigen. De raad focust daarbij in eerste instantie op de bevoegdheden en werking van het beslissingscomité van het Hermesfonds. De sociale partners vragen een snelle samenstelling en opstart van dit beslissingscomité. Bovendien dringt de SERV erop aan dat het beslissingscomité ook de toewijzigingsbevoegdheid over economische instrumenten van enige omvang ter ondersteuning van investeringen bij ondernemingen krijgt (strategische transformatiesteun, strategische ecologiesteun…), en vraagt hij hierbij naar een duidelijk referentiekader en concrete timing voor de overdracht

- 19/10/2015

man plaatst isolatie op zolder in huis​​Naar aanleiding van de evaluatie van de huidige REG-ODV instrumenten nam de SERV het initiatief om enerzijds het beleid in andere landen nader te bekijken en anderzijds na te gaan welke inzichten uit de gedragseconomie relevant kunnen zijn terzake. Deze bevindingen zijn opgenomen in twee, door het SERV-secretariaat opgemaakte, rapporten. Deze rapporten bevatten geen beleidsaanbevelingen en vallen onder de verantwoordelijkheid van het SERV-Secretariaat. ​Daarnaast formuleert de SERV in zijn briefadvies een aantal aanbevelingen. Zo moet de geplande evaluatie een grondig debat mogelijk maken, moeten synergiën met andere energie- en woongerelateerde uitdagingen worden benut, blijft een specifieke aanpak voor financieel kwetsbare groepen nodig en moet er gewaakt worden

- 19/10/2015

visje dat van een kleine bokaal naar een grotere bokaal springtD​e SERV ontving op 21 september 2015 een adviesvraag over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen. In dit advies formuleert de SERV een aantal specifieke bemerkingen en bijhorende remediëringen bij het ontwerpbesluit, die een vlotte overgang naar het nieuwe Agentschap Innoveren en Ondernemen moeten bespoedigen.

- 12/10/2015

checklist met potlood en penDe SERV vindt het positief dat de beleidsdomeinen Onderwijs en Werk samen de draad weer oppakken van het erkennen van verworven competenties (EVC). Deze dynamiek mag niet meer stilvallen. De sociale partners ondersteunen heel wat uitgangspunten uit de conceptnota van de Vlaamse Regering. De essentie van een EVC-beleid is het zichtbaar en aantoonbaar maken van competenties van individuen zodat ze sterker staan in hun opleidingstrajecten, op de arbeidsmarkt en, bij uitbreiding, in het leven. De raad formuleert vanuit deze essentie acht aandachtspunten bij de nota. Deze gaan onder meer over de nood aan een snelle en concrete vertaling en invulling van het EVC-beleid, het doel van EVC nl. het op eenvoudige wijze versterken van (leer)loopbanen, de afdoende

- 12/10/2015

kinderen die spelenDe SERV is kritisch over de conceptnota van de Vlaamse Regering over de nieuwe organisatie van de opvang en vrije tijd van schoolkinderen. Het voorstel werd opgesteld vanuit een eenzijdige Welzijn-Volksgezondheid-Gezin-invalshoek (WVG) en mist een brede geïntegreerde aanpak. Er is geen draagvlak gezocht bij de andere betrokken beleidsdomeinen (Onderwijs, Jeugd, Sport en Cultuur). Ook voor het beleidsdomein WVG werden strategische keuzes gemaakt buiten het structurele overleg met de sector en de sociale partners. De SERV vraagt dan ook om de dialoog met de stakeholders uit de verschillende beleidsdomeinen te starten binnen en buiten het structurele overleg. Verder stelt de raad vast dat de conceptnota vaag en onvolledig is en cruciale vragen onbeantwoord laat. De SERV formuleert randvoorwaarden bij het organisatiemodel,

- 05/10/2015

grote vergadertafel met twaalf deelnemersDe SERV is voorstander van het voortbestaan van een vaste structuur voor streekoverleg met betrokkenheid van de sociale partners. Een hervorming en optimalisering van de huidige werking en aanwending van middelen is echter dringend nodig.
De SERV pleit er dan ook voor om in regio’s waar het streekoverleg goed werkt, de huidige werking (structuur en financiering) verder te zetten binnen het bestaande wettelijke kader, maar steeds met de opdracht maximaal te optimaliseren met het oog op efficiënter streekoverleg.
De SERV is van oordeel dat de Vlaamse overheid daarnaast bijzondere aandacht moet geven aan de regio’s waar de lokale dynamiek het tot nog toe liet afweten. In deze regio’s pleit de SERV voor een proeftuin gedurende een afgebakende periode.

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie