Zoek in de publicaties

Publicaties

- 22/02/2016

twee jongeren worden bijgestaan door een ander persoonDe raad staat achter het participatief proces dat de minister heeft opgezet om tot een nieuw decreet leerlingenbegeleiding te komen, dat zal ingaan op 1 september 2018. De raad vraagt dat wat vandaag goed loopt, kan verankerd worden in het nieuwe kader.
 
De raad meent dat het aspect (gezondheids-)zorg sterk wordt benadrukt in de conceptnota. Het op een gestructureerde wijze, preventief en tijdig verstrekken van informatie aan alle leerlingen over het onderwijsaanbod, welzijnsorganisaties, gezondheidsvoorzieningen en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt moet ook in de toekomst ten volle opgenomen worden, net als de traject- en keuzebegeleiding. Ook werkpartners kunnen als mogelijke mede-actoren in de

- 22/02/2016

meisje en opleider in blauwe werkkledij en veiligheidsbril aan machineDe raad vindt het werken met een tijdelijk project over diverse studierichtingen, opleidingen en toepassingsgebieden heen een goede aanpak. De raad vraagt dan ook het tijdelijk project ten volle te valoriseren en er gedurende de volledige looptijd (twee schooljaren) lering uit te trekken vooraleer over te gaan tot de organieke invoering van Duaal Leren.

Dit besluit mag geen absolute voorafnames bevatten voor het organieke Duaal Leren.
 
De opdeling quasi-arbeidsrijp en arbeidsrijp lijkt de raad niet evident; de essentie is motivatie en de inschatting van de eigen leerstijl (nl. op de werkvloer). Zonder definiëring en criteria is het onderscheid daarbovenop willekeurig en onduidelijk, terwijl dit wel

- 03/02/2016

Eurobankbiljetten verspreid over een tafel met stapeltjes euro's erbovenop in aflopende hoeveelheid

Uit het evaluatierapport over de begroting 2016 van de SERV blijkt dat de Vlaamse Regering nog werk voor de boeg heeft om het beoogde begrotingstraject te realiseren. Hoewel Vlaanderen op nieuwe ontvangsten kan rekenen uit de kilometerheffing voor vrachtwagens en de energieheffing vragen een aantal dossiers bijzondere aandacht. Een strikte opvolging van de inning van de Vlaamse gewestbelastingen en de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur is nodig. Om op koers te blijven herhaalt de SERV zijn advies om het tekort op de begroting 2016 terug te brengen tot -243 mln. euro. Dit betekent dat de regering bij de volgende begrotingscontrole op zoek moet naar 54 mln.

- 03/02/2016

twee wegen in de vorm van hoofden komen samen in één pijlDe Vlaamse Regering maakt volop werk van de uitbouw van een nieuw Vlaams economisch clusterbeleid. Een goed moment voor de Stichting Innovatie & Arbeid om de ervaringen met clusterbeleid in andere Europese lidstaten en regio’s in kaart te brengen. Het onderzoeksrapport geeft een overzicht van de kenmerken van het clusterbeleid in Europa, en schetst een aantal actuele inzichten en trends. Het rapport  maakt ook een vergelijking van de keuzes die gemaakt werden bij onze naaste buren Wallonië, Nederland en Duitsland. Uit het onderzoek blijkt dat clusterbeleid altijd maatwerk blijft. Wat werkt voor het buitenland is daarom nog geen ideale aanpak voor de eigen regio.

- 02/02/2016

2016 in rode schrijflettersDit SERV-werkprogramma 2016 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2016 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad (SAR), de advisering over het begrotingsbeleid en in het kader van zijn andere decretale opdrachten (Stichting Innovatie & Arbeid en Competent) wil verrichten. Om de link te verduidelijken met de Commissie Diversiteit en de Commissie Sociale Economie, is ook de planning van deze Commissies opgenomen.

- 26/01/2016

allerlei controleschermpjes en meetapparatuur, vergrootglas, lampje, radertjes en potloodDe raad hecht groot belang aan het beleidsvoorbereidend onderzoek zoals dat ook in zijn advies op eigen initiatief ‘Toekomstige organisatie van het beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek’ van 16 maart 2015 naar voor is gekomen. De raad juicht de beslissing toe om een steunpunt beleidsgericht onderwijsonderzoek op te richten en wenst dat dit steunpunt voldoende ‘envergure’ zal kunnen hebben. Opdat er van een volwaardig steunpunt sprake zou zijn, dient meer de nadruk te liggen op longitudinale gegevensverzameling. Ondanks de erg brede themazetting mist de raad aandacht voor studiekeuzebegeleiding, uitbouw van flexibele trajecten (in voltijds secundair onderwijs), werkervaringstrajecten

- 18/01/2016

mensen van verschillende leeftijden en nationaliteitDe Commissie Diversiteit onderschrijft de nood aan een ambitieus plan dat inzet op integratie, gelijke kansen en volwaardige participatie van eenieder. De commissie vraagt om de voorliggende horizontale beleidsplannen gelijke kansen en integratie 2015-2019 te herwerken tot één sterk transversaal plan met een duidelijke meerwaarde. Het is positief dat er een aantal strategische en operationele doelstellingen voor alle beleidsdomeinen worden vastgelegd. De doorvertaling naar concrete acties blijft echter nog te vaak een opsomming van bestaande en losstaande beleidsinitiatieven. Er zijn nog te veel acties waarvoor niet of onvoldoende kan worden aangetoond op welke manier ze zullen bijdragen aan de vooropgestelde doelstelling. Ook geven

- 14/12/2015

15 lachende getekende portrettenDe voorbije twee jaar maakten een twintigtal sectoren werk van plannen en maatregelen rond werkbaar werk. De Stichting Innovatie & Arbeid ging bij deze sectorfondsen langs en nam de werkbaarheidstrajecten onder de loep. Voor welke strategie en aanpak kozen ze? Welke (sensibiliserings)tools ontwikkelden ze? Op welke manier experimenteerden ze met acties voor meer werkbaar werk op de werkvloer? Daarnaast trekt de Stichting ook een aantal beleidsmatige lessen. Uit het onderzoek blijkt dat de betrokken sectoren duidelijk een stap gezet hebben in de richting van een systematische werkbaarheidsaanpak. Voor tastbare resultaten in (een brede groep van) ondernemingen is meer tijd nodig.

- 14/12/2015
De sociale partners zijn het eens over het principe van individueel maatwerk conform de sociale inclusiegedachte. Ze kunnen echter nog geen onderbouwd advies in consensus verlenen zonder helder beeld over de impact van deze invulling van het individueel maatwerk op de bestaande sociale inschakelingseconomie. De sociale partners vragen alvast gezamenlijk opheldering hierover en plannen een onderbouwd advies wanneer alle info voor handen is. De afzonderlijke standpunten werden aan de bevoegde minister bezorgd. Meer informatie over deze standpunten kan je opvragen bij:
- 02/12/2015

man in rolstoel aan het werk aan computerDe Commissie Diversiteit brengt vandaag een lijst met 70 concrete acties uit. Die actiepunten moeten zowel de overheden, werkgevers als werknemers op weg zetten om de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking duurzaam te verhogen en zo tot meer gelijke kansen en een meer gelijke behandeling te komen. De 70 actiepunten concentreren zich rond vijf actiedomeinen: de versterking van de ‘participatieladder’, de betere doorstroming van onderwijs naar werk en van uitkeringsstatuut naar werk, de loopbaanondersteuning op maat en de betere ondersteuning van werkgevers. De sociale partners en kansengroepen wijzen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om de actiepunten uit te voeren.

- 30/11/2015

handen vormen een cirkel met blauwe lucht als achtergrondDe SERV verwelkomt dat de Vlaamse Regering bijzondere aandacht wil hebben voor de langere termijn, maar vreest dat de langetermijnstrategie ‘Visie 2050’ vooral een project van de Vlaamse Regering wordt. De raad benadrukt dat langetermijnvisievorming en strategieontwikkeling best gebeuren in echte co-productie met de stakeholders. Enkel dan is een brede gedragenheid over legislaturen heen mogelijk. Dit vraagt een bijsturing van het huidige proces en van de aansturing ervan. Daarnaast bevat de transversale beleidsnota enkel een visie voor 2050, zonder concreet uitzicht op concrete acties en doelstellingen voor 2030. Volgens de SERV is er echter ook en vooral nood aan breed gedragen doelstellingen voor 2030 op goedgekozen

- 30/11/2015

twee wegen in de vorm van hoofden komen samen in één pijl​Het advies van de SERV over het voorontwerp van besluit bouwt verder op de krachtlijnen van het recente advies van 28 september 2015 over de conceptnota 'clusterbeleid'. De SERV vindt het vooruitziend om reeds kort na de conceptnota een eerste operationeel besluit van het clusterbeleid goed te keuren en om advies voor te leggen. Dit maakt een tijdige afronding van de legistieke procedure mogelijk zodat samen met het basisdecreet over de herstructureing van het beleidsdomein EWI en het besluit betreffende het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid, dat onder meer de werking van het beslissingscomité regelt, een afgestemd wettelijk kader in voege kan treden. In het advies komen, aanvullend op het eerdere advies, 

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie