Zoek in de publicaties

Publicaties

- 29/03/2016

proefbuisjes met doorzichtige vloeistof en één proefbuisje met roze testvloeistofAan het huidige tempo haalt de Vlaamse Regering de doelstelling niet om de overheid tegen 2020 1% van het Vlaamse BBP in onderzoek en ontwikkeling (O&O) te laten investeren. Dat blijkt uit berekeningen van de SERV. Om hier toch in te slagen, zal bovenop het huidige voorziene groeipad aan middelen voor economie en innovatie, minstens 389 miljoen euro extra nodig zijn. De sociale partners adviseren de regering dit bedrag over de komende vier jaar te spreiden, gezien de omvang ervan.

- 29/03/2016

houten watertoren in een weids landschapHet betreffende voorontwerp van decreet heeft tot doel om de procedure voor de totstandkoming van een brownfieldconvenant te vereenvoudigen zodat de doorlooptijd  ervan kan ingekort worden. De SERV onderschrijft in zijn advies de voorgestelde aanpassingen.

Ook onderstreept de SERV, conform vroegere adviezen, het belang van en de nood aan een krachtig preventief beleid, zodat de brownfieldproblematiek op lange termijn een uitdovend karakter krijgt. De SERV beklemtoont nogmaals het belang van een evaluatie van de financiële aspecten van het brownfieldbeleid.

- 29/03/2016

buitenlandse werknemer aan het werkGezien de schijnbaar tegenstrijdige informatie in het BVR en de nota is het voor de raad niet duidelijk of de dienst Economische Migratie, die alle documenten heeft gekregen om een beslissing inzake toelating tot arbeid te nemen, moet wachten tot alle documenten die nodig zijn om een beslissing inzake verblijf te nemen zijn aangeleverd. De raad vraagt om er in de concrete uitwerking van deze procedure nauwgezet op toe te zien dat het doorgeven van de verschillende benodigde documenten en de communicatie daarover de efficiënte afwikkeling van het dossier niet in het gedrang brengen.

- 24/03/2016

jongeren aan het werk in garage die worden bijgestaan door een oudere werknemerDe raad kaart een aantal algemene aspecten aan die te maken hebben met het belang van een echt partnerschap onderwijs-werk, de doelgroep van Duaal Leren, de rol van de Sectorale Partnerschappen Duaal Leren, de incentive voor jongeren, de financiering van het stelsel en met een realistische timing voor de veralgemeende invoering van het statuut.

 

 

 In de artikelgewijze bespreking wordt/worden o.a.:

  • de definities herwerkt of aangevuld,
  • bedenkingen geformuleerd bij de invulling van de statuten,
  • de erkenningsvoorwaarden geamendeerd,
  • de rol van de sectorale partnerschappen sterker ingevuld,
  • alternatieven geformuleerd voor de samenstelling van de partnerschappen. 

- 21/03/2016

twee handen waar tussen er allerlei tekens worden geprojecteerdVlaamse kmo’s hebben nood aan betere informatie en doorverwijzing op hun weg naar kennisdiffusie en innovatie. Het bestaande ondersteuningsaanbod moet voldoende helder zijn, bereikbaar en op maat van de kmo. Dit zijn aandachtspunten voor het innovatiebeleid van de overheid die naar boven komen in een onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid. Zij peilde bij zestien kmo’s of en hoe zij innoveren en welke ondersteuning ze op dit traject verwachten.

- 21/03/2016

handen die blokken ineen passen en puzzels makenInnoveren is vaak geen geïsoleerd proces binnen de bedrijfsvoering. Ondernemingen en organisaties die innoveren op één domein, innoveren vaak op andere domeinen. Gemiddeld innoveert een onderneming of organisatie op twee domeinen. 8% van de ondernemingen en organisaties in Vlaanderen innoveert zelfs op alle domeinen van de bedrijfsvoering tegelijk. Zij innoveren niet alleen hun producten of diensten, processen en technologieën, maar ook hun organisatiestructuur en personeelsbeleid. Innoveren doe je niet alleen: veel bedrijven werken hiervoor samen met innovatiepartners. Ook de inbreng van werknemers stimuleert innovatie.

- 21/03/2016

vrouw geeft uitleg aan manDe raad werd het niet eens over de wenselijkheid van de invoering van uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen.

Indien echter de politieke keuze wordt gemaakt om uitzendarbeid bij de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen in te voeren, adviseert de raad dat er voor de motieven vervanging wegens beëindiging en tijdelijke vermeerdering van werk en uitzonderlijk werk in overleg met de sectorale sociale partners wordt vastgesteld hoe de CAO 108 correct kan worden toegepast in de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen. Er dient voor elk van de artikels in CAO
- 07/03/2016

twee wegen in de vorm van hoofden komen samen in één pijlInnovatie en duurzaamheid zijn nauw met elkaar verweven. Overheidsaankopen vormen een instrument waarin de vernoemde verwevenheid als een troef kan uitgespeeld worden.
Het actieplan ‘overheidsaankopen’ dat door de Vlaamse Regering op 29 januari 2016 werd goedgekeurd, bevat volgens de SERV goede aanknopingspunten om duurzaamheid en innovatie bij overheidsaankopen te bevorderen. De SERV formuleert een aantal constructieve voorstellen die het actieplan kunnen completeren en versterken: de inhoudelijke, operationele en budgettaire uitwerking en verduidelijking van het actieplan, de afstemming van het actieplan op prioritaire strategische beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering, de oprichting van een centraal kenniscentrum, een gelijkwaardige aandacht in

- 04/03/2016

jonge man met bril en geruit hemd kijkt vanop zijn werkplek lachend in de camera17,9% van de werknemers in Vlaanderen heeft werkbaar werk plus. In de werkbaarheidsmeting van 2013 behoren zij met hun job tot de beste helft voor werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans. Alles wijst erop dat heel wat werknemers met werkbaar werk plus een job hebben die een langere loopbaan en duurzame inzetbaarheid toelaten. Zij achten zich vaker dan andere werknemers in staat om hun werk uit te voeren tot hun pensioen. Bovendien zijn ze minder op zoek naar ander werk en zijn ze minder ziek.

- 29/02/2016

oudere dame en jongere man samen in gesprek tijdens het onthaalDe SERV is erg tevreden over de wijze waarop de evaluatie en de monitoring van het nieuwe vraaggestuurde systeem van loopbaanbegeleidingscheques tot nog toe is gebeurd.

De periode waarop de evaluatie is gebaseerd is volgens de SERV te kort is om hier al ten volle lessen uit te trekken en eventuele bijsturingen door te voeren. De SERV pleit dan ook voor stabiliteit en continuïteit en vraagt om het systeem opnieuw uitgebreid te evalueren in 2018 en op basis van deze evaluatie de beleidsdiscussie te starten, opnieuw in nauw overleg met de sociale partners.

De SERV vraagt dat de VDAB intussen: (1) de loopbaanbegeleidingscentra zou voorbereiden op de geplande audit, (2) de expertise-uitwisseling omtrent het bereik en

- 29/02/2016

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie