Zoek in de publicaties

Publicaties

- 23/05/2016

leraar geeft les een leraars in opleidingDe raad is het eens met de visie in de conceptnota dat de kwaliteit van de leerkrachten in hoge mate de kwaliteit van het onderwijs bepaalt en dat de opleiding en het beroep wervend moeten zijn voor alle potentiële instromers.

Volgens de raad zal de integratie van alle lerarenopleidingen in het hoger onderwijs echter nefast zijn voor de zij-instroom en voor de uitstroom van praktijkleerkrachten. Er zijn nu steeds minder leraren met een achtergrond en ervaring uit het bedrijfsleven. Dit zal met deze hervorming nog afnemen, vreest de raad.

- 23/05/2016

klas met volwassenen als leerlingenHet Volwassenenonderwijs (VO) is een zeer belangrijke speler in het levenslang en levensbreed leren. Het VO is uniek met zijn sterk lokaal ingebed, breed en laagdrempelig aanbod; door zijn modulaire aanpak en zijn praktijkgericht karakter. De raad vindt dat het VO én het hoger onderwijs dienen samen de HBO5-opleidingen en de lerarenopleidingen aan te bieden zodat elk vanuit zijn eigen expertise en kenmerken een diverse doelgroep kan blijven bereiken.

Het VO dient een gevarieerd opleidingsaanbod te kunnen leveren aan een mix aan cursistenprofielen. De focus op kwalificerende trajecten moet gepaard gaan met een sterk aanbod op vlak van levensbreed leren, aangezien dit tot de missie van het volwassenenonderwijs behoort.

De raad wenst in de hervorming ook

- 23/05/2016

zicht op een rij sociale woningenZonder extra ambitie in het woonbeleid blijft het Vlaams energiearmoedeprogramma een druppel op een hete plaat. Meer investeringen in sociale woningen zijn nodig om de sociale woonbehoefte te dekken, de druk op de private huurmarkt te verminderen en de energieprestaties van de sociale woningen op te krikken. Daarnaast moeten kwetsbare gezinnen een besparingsgarantie van 250 €/jaar krijgen als ze deelnemen aan een traject dat op maat zoekt naar energiebesparende maatregelen, goedkope leveranciers en eventueel een meer gepaste woning. Een rondgang in Vlaanderen zou zo ruim 50.000 gezinnen per jaar moeten kunnen overtuigen. Alleen door armoede integraal, op maat en ‘te velde’ aan te pakken, krijgen we alle stekkers uit energiearmoede én creëren we positieve effecten voor het klimaat, de

- 23/05/2016

verschillende mensen uit sectoren bij elkaarUit de inventaris van de sectorconvenants 2016-2017 blijkt dat het werkbaarheidsvraagstuk een prominente plaats heeft verworven op de agenda van de sectoren en de sectorale opleidingsfondsen. In 28 van de 33 convenants staan een of meerdere acties ‘met een werkbaarheidslabel’ in de steigers. In het rapport ‘Sectoren verder aan de slag met werkbaar werk in de sectorconvenants 2016-2017’ brengt de Stichting Innovatie & Arbeid deze projecten en plannen gedetailleerd in kaart.

- 23/05/2016

werknemers rond een vergadertafelDe werkbaarheidsgraad voor werknemers tewerkgesteld in micro-ondernemingen bedraagt in 2013 57,4% en ligt daarmee hoger dan de werkbaarheidsgraad in de overige ondernemingen. Dat betekent dat meer dan de helft van de werknemers in micro-ondernemingen een job heeft met het kwaliteitslabel 'werkbaar werk'.

- 26/04/2016

gekleurde papieren bootjes en 1 groen bootje vooropRuim de helft van de uitvoerend bedienden (59,2 %) en arbeiders (57,7%) die leiding geven ervaren hun werk als werkbaar. De werkbaarheid van hun job ligt beduidend hoger dan bij de doorsnee werknemers in Vlaanderen (54,6 %). Beide groepen hebben minder motivatieproblemen en meer leerkansen dan niet-leidinggevenden. Voor professionals, (midden)kader en directieleden die leiding geven komt de werkbaarheid van hun job meer onder druk te staan (56,4 %) door een hogere werkstress en een moeilijker evenwicht tussen werk en privéleven.

- 25/04/2016

euromunten en eurobiljettenDe SERV werd op 18 april 2016 om advis gevraagd over het programmadecreet tot aanpassing van de begroting 2016. Naast opmerkingen over de gehanteerde spoedprocedure heeft de SERV nog bedenkingen geformiuleerd bij het opheffen van de opstappremie, de decretale basis voor de Klimaatprijs en de Rudy Verheyenprijs en het gewezen DAC-statuut in woozorgcentra.

- 25/04/2016

dame brengt boodschappen naar oudere dameMinister Muyters vroeg de SERV om advies over de conceptnota “Hervorming van het PWA-stelsel: naar een nieuw instrument ‘Wijk-werken’ binnen het Vlaamse activeringsbeleid.” In dit advies geeft de SERV haar eigen visie op de invulling van het systeem van wijk-werken.De SERV maakt hierbij een onderscheid tussen de doelgroep van het huidige PWA-systeem en de toekomstige doelgroep.

 

 

  • De SERV vraagt dat de huidige PWA-werknemers met behoud van rechten en plichten in het systeem kunnen blijven tot de pensioenleeftijd (cfr. Banenpact). Er wordt wel gewerkt met twee leeftijdsgroepen, met screening voor – 55 jarigen.
  • De SERV vraagt om in de toekomst wijk-werken met prioriteit in te zetten voor personen voor wie  een beperkt aantal uren
- 22/04/2016

​​zicht van een stenen muur met isolatieDe Vlaamse Regering hervormt de isolatiepremies. Terecht, vinden de SERV en de Minaraad, maar tegellijkertijd zijn bijkomende initiatieven noodzakelijk. Want de Vlaamse gebouwen moeten veel sneller vernieuwen, voor het klimaat, de werkgelegenheid én de economie. We moeten kwetsbare groepen nog krachtiger ondersteunen, voorlopers blijven stimuleren, achterblijvers verplichtingen opleggen en praktische problemen op maat aanpakken.

- 18/04/2016

halve wereldbol met daarop een landschapDe SERV waardeert dat de VREG een consultatie organiseert over voorstellen tot aanpassing van de informatieverstrekking over de oorsprong van de geleverde elektriciteit, de zogenaamde disclosureregeling.
De SERV gaat akkoord met de voorstellen die de regelgeving in overeenstemming brengen met Europese richtlijnen of gangbare praktijken. Bij sommige andere voorstellen formuleert de raad bemerkingen, die ook via de hiervoor voorziene consultatiewebapplicatie worden overgemaakt. Om deze bemerkingen te duiden, bundelt het bijgevoegde advies de concrete bemerkingen met meer algemene aanbevelingen over de aandacht van de VREG voor disclosure en over het disclosureritme.

- 18/04/2016

groep mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en nationaliteitenAl jaren hanteert de Vlaamse overheid, als één van de grootste werkgevers in Vlaanderen, streefcijfers voor het tewerkstellen van kansengroepen. Ondanks inspanningen is er weinig resultaat. Het aantal personen met een handicap of chronische ziekte die werken bij de overheid gaat er zelfs op achteruit. Daarom dringen de Vlaamse sociale partners en de kansengroepen er op aan om alle kansen te benutten en bv. in te zetten op stages en studentenjobs voor deze doelgroepen. Zo leren ze de Vlaamse overheid als werkgever kennen en volgt nadien misschien een reguliere job. Ook meer oog hebben voor competenties en niet alleen voor diploma’s kan de diversiteit stimuleren.

- 13/04/2016

afbeelding van 2015In dit jaarverslag vindt u een overzicht van het advies- en overlegwerk van de SERV. In het eerste deel lichten we de belangrijkste adviezen per thema toe en vindt u linken naar deze adviezen en de gegevens van de betrokken SERV-medewerker. In een tweede deel vindt u meer informatie over de organisatie van de SERV. Ook de werkzaamheden van de andere SERV-entiteiten passeren de revue: de Stichting Innovatie & Arbeid, het Competentieteam, de Begeleidingscommissie Pendelfonds, de Adviescommissie voor Uitzendactiviteiten en de sectorcommissies.
Tot slot vindt u in dit jaarverslag ook een overzicht van de werkzaamheden van de Commissie Diversiteit, de Commissie Sociale Economie, de Vlaamse Havencommissie en de Vlaamse Luchthavencommissie.

- 30/03/2016

verrekijker met 2030 in de lenzen, Vlaanderen erboven en logo SERV eronderIn deze legislatuur moeten de finale initiatieven worden genomen om de doelstellingen van het Pact 2020 te realiseren. Voor enkele belangrijke doelstellingen moeten er de komende jaren nog grote stappen vooruit worden gezet.

Een perspectief tot 2020 volstaat evenwel niet om de welvaart en het welzijn op langere termijn te garanderen. Daarom nam de SERV het initiatief om een ‘platformtekst 2030’ uit te werken. Daarin formuleren de Vlaamse sociale partners gezamenlijke krachtlijnen voor de beleidsagenda van de komende vijftien jaar op een aantal sociaal-economische kernterreinen (economie, arbeidsmarkt, onderwijs, energie, sociaal beleid …).

De platformtekst 2030 is bedoeld als uitgestoken hand naar de beleidsverantwoordelijken en

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie