Zoek in de publicaties

Publicaties

- 06/07/2016

mensen die werken aan een lopende band waarop wordt verpaktDe bedrijven BelOrta, BOSS paints, Colruyt Group, Nnof, Norbord, Nyrstar, TE Connectivity en Volvo Trucks geven het samen werken aan een duurzaam materialen- en energiebeleid op talrijke manieren vorm. Ze werken vanuit een ketenbenadering. Materialen en energie zijn een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bedrijfsfilosofie geworden. Met de acties die de bedrijven nemen, streven ze naar een win win- op economisch, ecologisch en sociaal vlak. De dialoog met en inbreng van de werknemers is daarbij een belangrijke troef. Dat blijkt uit het kersverse rapport over duurzaam materialen- en energiebeleid.

- 05/07/2016

opeen gestapelde euromuntenDe Vlaamse Regering wil in 2017 een begroting in evenwicht indienen. De investeringen voor de Oosterweelverbinding en de ziekenhuisinfrastructuur blijven evenwel buiten de begroting. Dat vindt de SERV geen goed idee. De sociale partners vragen een all-in-benadering zodat de begroting een helder en volledig beeld geeft van de werkelijke toestand. Een nominaal evenwicht in 2017 is dan wel niet langer haalbaar. De sociale partners pleiten in de plaats voor een structureel evenwicht in 2017 (= zonder eenmalige maatregelen en conjuncturele schommelingen in rekening te brengen). Om dat te halen is, met de vandaag beschikbare gegevens, een inspanning van 596,5 mln euro nodig tegenover 2016.

- 04/07/2016

auto in de fileWanneer de pendeltijd van werknemers toeneemt, dan neemt ook de kans toe dat werknemers het moeilijk krijgen om werk en privé in balans te houden. Ook is er een groter risico op motivatieproblemen en een moeilijk herstel van de psychische vermoeidheid die gepaard gaat met het werk. Dat blijkt uit de cijfers van de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid, waarbij in 2013 ruim 17.000 werknemers werden bevraagd.

- 04/07/2016

auto in de fileDe Stichting Innovatie & Arbeid stelt in de studie ‘Pendelen en werkbaar werk’ vast dat lange pendeltijden de werkbaarheid van het werk verminderen, ziekteverzuim verhogen en de intentie versterken om van werk te veranderen. De SERV doet op basis hiervan enkele concrete voorstellen aan de Vlaamse overheid om pendelen te vermijden, te optimaliseren en te verduurzamen. Zo kan de overheid via sectorconvenants de sectoren aanzetten om telewerken en duurzaam multimodaal vervoer meer ingang te doen vinden. Meer voorstellen met betrekking tot het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken vind je in het advies.

- 30/06/2016

De SERV werd op 23 juni 2016 gevraagd om binnen een termijn van vijf werkdagen een spoedadvies uit te brengen over het ontwerp van decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, in het bijzonder over de artikelen 52 en 59,4° van dit ontwerp.

De sociale partners konden hierover geen consensus bereiken.

Voor de verschillende standpunten kan u contact opnemen met:

VOKA: Steven Betz
UNIZO: Michiel Verhamme
ACV: Koen Repriels
ABVV: Mehdi Koocheki

- 27/06/2016

icoontjes over innovatieDe SERV formuleert een aantal bedenkingen bij het ontwerpbesluit dat de oprichting van de nieuwe Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) regelt.

Eerst en vooral meent de SERV dat de ruime taakstelling van de VARIO een risico inhoudt op onnodig dubbel werk en overlap. De SERV vraagt daarom (i) een goede afstemming en complementariteit met andere relevante adviesraden en comités, (ii) dat de VARIO zich uitsluitend en proactief buigt over vraagstukken met betekenis op de lange(re) termijn en (iii) dat de inhoudelijke focus wordt beperkt tot het algemeen strategisch beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (d.i. innovatie in ruime zin).

- 22/06/2016

drie plantjes van klein naar groot met aan de wortel euromuntenVlaamse investeringsmaatschappijen zoals PMV, LRM en VPM, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze economie. Ze investeren grote sommen overheidsgeld, volgens SERV-berekening voor 385 mln. aan financiële vaste activa in 2013. Daarom vinden de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) het vanzelfsprekend dat deze instellingen transparant en binnen een duidelijke overheidsvisie werken met focus op belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Om dat mogelijk te maken vragen de sociale partners o.a. dat de actieradius van deze investeringsmaatschappijen duidelijker omlijnd wordt, de focus op bedrijven in Vlaanderen ligt en de selectie van bestuurders gebeurt op basis van hun

- 20/06/2016

jonge vrouwelijke werknemer in blauwe overall met oudere werknemer aan de machineDe raad had het opportuun gevonden dat de erg belangrijke aspecten van het vernieuwde Duaal Leren, nl. het statuut en de overeenkomst, in een vroeger stadium ter bespreking voorgelegd werden.

De raad vindt het positief dat de opleiding van mentoren niet strikt gereglementeerd wordt en bottom-up verder vorm kan krijgen. De raad vraagt dat de sectorale sociale partners, via de sectorale partnerschappen, over álle aspecten van alternerende opleidingen geraadpleegd worden en dat er voldoende aandacht gaat naar intersectorale samenwerking. De modelovereenkomsten moeten duidelijk zijn voor de lerende, werkgever en opleidingsverstrekker en op volledigheid gecheckt worden. Voor de aantrekkelijkheid van het systeem moet

- 15/06/2016

icoontjes over het milieuDe SERV vraagt in zijn advies aan de klimaatcommissie van het Vlaams Parlement om erover te waken dat de beoogde transitie-aanpak via de klimaattop en het energiepacttraject goed vorm kan krijgen. Tegelijkertijd suggereert de SERV om klimaatverandering ook via omwegen aan te pakken, met name via andere maatschappelijke problemen en opportuniteiten. Zo kunnen via de promotie van lokale producten en via investeringen in sociale woningen, scholen en openbaar vervoer sociaal-economische bezorgdheden verzoend worden met een doeltreffende aanpak van het klimaatvraagstuk.

- 13/06/2016

dame studeert thuisIn dit advies gaat de SERV in op de vragen die het Vlaams parlement stelde m.b.t. de erkenning van opleidingen in het stelsel van Betaald Educatief Verlof (BEV).

 

 

 

De raad

  • geeft een overzicht van de verschillende soorten opleidingen die in aanmerking komen voor BEV, nl. de beroepsopleidingen en de algemene opleidingen;
  • schetst de manier waarop beide types opleidingen erkend worden;
  • gaat kort in op de doelstellingen van BEV: de beroepsopleidingen moeten aanzienlijk bijdragen tot de verhoging van het gemiddelde scholingspeil van arbeidskrachten en tot de verbetering van hun aanpassingsvermogen aan de nieuwe technologieën; de algemene opleidingen moeten de economische, sociale en staatsburgerlijke inschakeling van werknemers
- 06/06/2016
- 30/05/2016

klas met leraar vooraan in zijn bureau en met vijf volwassen leerlingen in twee rijen van verschillende nationaliteiten en huidskleur​Het NT2-beleid moet finaal bijdragen aan een duurzame integratie in en participatie van anderstaligen aan de samenleving. Met het uitwerken van de conceptnota NT2 worden stappen gezet om te komen tot een slagkrachtig NT2-beleid dat meer op maat is van de anderstaligen en gericht op een uniforme kwaliteitsborging voor alle NT2-aanbieders. De raad kan zich vinden in de algemene uitgangspunten van de conceptnota maar vraagt verheldering over een aantal onduidelijkheden en heeft een aantal belangrijke bezorgdheden.

Voor de raad moet primair worden ingezet op het beter benutten van de mogelijkheden binnen het onderwijs om beter in te spelen op de

- 30/05/2016
twee gehandicapten jongeren aan het wedrk in een werkplaatsDe sociale partners verlenen een positief advies. Ze waarderen het grondige werk dat werd verricht voor het opzetten van deze tijdelijke regeling, die dringend nodig was. Wel verwachten de sociale partners spoedig een structurele oplossing. Graag vernemen we van de minister hoe en binnen welke termijn de overgang naar het nieuwe maatwerkdecreet nu zal worden gerealiseerd.
- 30/05/2016

gehandicapten aan het werk in een werkplaatsDe sociale partners verlenen een positief advies. Ze waarderen het grondige werk dat werd verricht voor het opzetten van deze tijdelijke regeling, die dringend nodig was. Wel verwachten de sociale partners spoedig een structurele oplossing. Graag vernemen we van de minister hoe en binnen welke termijn de overgang naar het nieuwe maatwerkdecreet nu zal worden gerealiseerd.

- 25/05/2016

klein kind van vreemde origine aan de hand van zijn moeder

De verhoogde instroom van vluchtelingen vormt de aanleiding voor dit advies op eigen initiatief. Na de crisisopvang op korte termijn, volgt de belangrijke uitdaging van duurzame integratie van nieuwkomers in de samenleving. Werk speelt daarin een belangrijke rol.

In dit advies bundelen de sociale partners en het Minderhedenforum hun aanbevelingen om te komen tot snelle en duurzame trajecten naar werk voor vluchtelingen, subsidiair beschermden en asielzoekers. Ze pleiten in de eerste plaats voor een gecoördineerde en integrale aanpak over beleidsdomeinen en –niveaus heen. De commissie vraagt ook om het informatieaanbod tijdens de opvangfase uit te breiden en te veralgemenen, in te zetten op vroege loopbaanoriëntatie, sterke

- 23/05/2016

klas in een hoge school of universiteitDe raad is voorstander van de uitbouw van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) in Vlaanderen. De meerwaarde van HBO5 is dat het arbeidsmarktgerichte opleidingen biedt die tegelijk een kwalificatie van het hoger onderwijs bieden.
De raad staat achter de visie dat HBO5 ook voor generatiestudenten aantrekkelijker moet worden. De raad stelt echter vast dat met de conceptnota een onderwijsaanbod dat goed werkt voor een grote groep van lerenden organisatorisch wordt omgegooid om zodoende beter de generatiestudenten te bereiken. De raad vreest dat de eigenheid en de aantrekkingskracht van HBO5 door de volledige integratie in het hoger onderwijs verloren zal gaan.

Het realiseren van een grotere zichtbaarheid van het HBO5 en de toeleiding van meer generatiestudenten kan onder meer

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie