Zoek in de publicaties

Publicaties

- 29/08/2016

6 gedrukt op een straatsteen met blauwe achtergrondHet ontwerp van decreet betreft vooral de inkanteling van de regelgeving, toepassing, controle, handhaving en adviesprocedure betreffende arbeidskaart A en B, alsook de beroepskaart voor zelfstandigen met inbegrip van de hiermee verbonden vrijstellingen.  Er zal nood zijn aan een brede communicatie over de procedure rond de gecombineerde vergunning. Het doel moet zijn om door heldere, duidelijke regelgeving en toegankelijke informatie daarrond boetes te vermijden.

Er wordt een getrapte sanctie voor discriminatie door dienstenchequebedrijven voorzien. De sociale partners vragen om een paragraaf toe te voegen waarin wordt geëxpliciteerd onder welke voorwaarden een werkgever op de hoogte hoort te zijn van het feit dat een omgeving gevaar inhoudt dat werknemers het slachtoffer zouden

- 08/08/2016

jongere aan het werk aan een autoDe SERV formuleert een positief advies over het ontwerpdecreet Tijdelijke werkervaring onder voorbehoud van:

1. het maximaal honoreren van de principes uit het Banenpact in het ontwerpdecreet en in de ontwerpuitvoeringsbesluiten en
2. het tijdig, daadwerkelijk en gezamenlijk betrekken van de sociale partners bij de verdere uitwerking van tijdelijke werkervaring in deze ontwerpuitvoeringsbesluiten.

In het advies wordt eerst verder ingegaan op deze principes uit het Banenpact alsook op hoe de sociale partners bij de verdere uitwerking en concretisering in de uitvoeringsbesluiten betrokken willen worden. Vervolgens focust het advies op de inkanteling van art.60 meer bepaald op het statuut, de optimalisatie van art.60, de toelages en vergoedingen, het behoud van art.61, de

- 14/07/2016

tekening van een huis met een ondergrondse installatie van leidingenHet voorgestelde regulerende kader voor thermische netten is volgens de raden een belangrijke stap voor de uitbouw van warmte- en koudenetten in Vlaanderen. De raden begrijpen en steunen de keuze van de Vlaamse Regering om een onderscheid te maken tussen stadsverwarming en warmtenetten op een industriële site en om in de huidige prille ontwikkelingsfase deze netten minder gedetailleerd wil reguleren dan de elektriciteits– en gasnetten. Het voorgestelde regelgevend kader mag evenwel geen eindpunt zijn. Het moet in de toekomst nader uitgewerkt worden, o.a. om afnemers van warmtenetten een gelijkwaardige bescherming te kunnen bieden als aardgasafnemers. Daarnaast vragen de raden om meer werk te maken van visievorming over de ontwikkeling van warmtenetten en om

- 13/07/2016

allemaal handen op elkaarDe sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vragen nog veel verduidelijking over de nieuwe Vlaamse kinderbijslag vooraleer ermee van start te gaan. Het nieuwe model biedt het voordeel van meer eenvoud. Het bevat een pakket maatregelen dat kinderen en gezinnen zeker zal ondersteunen. Zo vinden de sociale partners het bv. positief dat alle gezinnen een substantiële basistoeslag krijgen, dat sociale toeslagen ook gaan naar gezinnen met een laag inkomen uit arbeid en dat de school- en studietoelagen mee inkantelen in het groeipakket. Alleen kunnen de middelen effectiever en efficiënter ingezet worden bij de uitwerking van de nieuwe kinderbijslag via een aanpassing van de modaliteiten rond inkomensselectiviteit en kleuterpremie. De SERV vindt het een gemiste kans dat er geen

- 12/07/2016

In dit rapport wordt de methodologie van de IO-enquêtes toegelicht en verantwoord. U vindt er de vragenlijst van de meest recente editie, de manier waarop de steekproeven worden samengesteld en de weging wordt toegepast. De methodologische keuze voor een telefonische enquête bij personeelsverantwoordelijken wordt gemotiveerd. Alle relevante documentatie zoals de aankondigingsbrief, het argumentarium voor de interviewers en de gedetailleerde responscijfers zijn er in opgenomen.

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie