Zoek in de publicaties

Publicaties

- 23/12/2016

De SERV neemt akte van het principeakkoord tussen de sectorale werkgeversorganisaties en het beleid (minister, departement WSE en de VDAB) en het  maatwerkbesluit bis. De oplossing die hier overeengekomen is, moet de nodige juridische rust en een toekomstperspectief voor het collectieve maatwerk brengen. Het verhaal van maatwerk is daarmee echter nog niet af. De SERV hecht er belang aan dat in het verdere traject alle sociale partners actief betrokken en degelijk geïnformeerd worden op de verschillende relevante overlegniveaus. In het bijzonder moet de Vlaamse Regering duidelijkheid scheppen over de middelen die ter beschikking zullen worden gesteld voor de harmonisatieoefening in de sector.

- 19/12/2016

De SERV werd op 24 november 2016 gevraagd om een advies uit te brengen over het ontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van het wapenhandeldecreet van 15 juni 2012.

De sociale partners konden in dit dossier niet tot een consensus komen.

Voor de verschillende standpunten kan je contact opnemen met:

Vincent Thoen VOKA
Gilles Vandorpe UNIZO
Kristel De Roy Verso
Rudi Gotzen BB
Pieter Baert ACLVB
Koen Repriels ACV

- 19/12/2016

Vlaamse vlag aan het Boudewijngebouw in BrusselHet groenboek bestuur bevat volgens de SERV talrijke goede voorstellen om het functioneren van de Vlaamse overheid te verbeteren. Maar de SERV heeft ook heel wat kritiek.

Belangrijke discussies zijn nog onderbelicht in het groenboek. Dat geldt voor thema’s zoals de digitalisering, de bestuurlijke organisatie van de Vlaamse overheid, de rol en het functioneren van de kabinetten en de Vlaamse Regering. Ook de link met de overheidsmiddelen, het personeel als hefboom voor een slagkrachtige overheid en het belang van culturele factoren komen te weinig aan bod.

De meeste voorstellen rond ‘gedragen overheid’ zijn ondermaats. Kwaliteitsvolle betrokkenheid moet voorop staan, niet een voorkeur voor internetconsultaties. Wat de strategische adviesraden betreft, vindt de SERV

- 19/12/2016

Deze nota geeft een chronologisch overzicht van de recente SERV-advisering inzake tijdelijke werkervaring en bundelt de krachtlijnen uit deze adviezen.

Zowel het Banenpact als een aantal recente SERV-adviezen gingen in op het thema Tijdelijke werkervaring. De Vlaamse sociale partners spraken zich onder meer uit over de doelgroep, de duurtijd, de toeleiding, de begeleiding en de incentives bij een traject tijdelijke werkervaring. Ook werd een gezamenlijke visie over de inkanteling van art.60§7/art.61 en over de hervorming van het PWA-system uitgestippeld.

De adviezen werden ter info ook achteraan in de nota opgenomen.

Het betreft:

­        Banenpact, Akkoord Vlaamse sociale partners (ABVV, ACLVB, ACV, Boerenbond, Unizo, Voka), Brussel, 21 oktober 2015;

­        SERV, Advies Conceptnota Tijdelijke werkervaring, Brussel, 30 november 2015;

­      

- 14/12/2016


Man in rolstoel aan bureauMensen met een beperking moeten zoveel mogelijk aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt. Om dit te stimuleren, ondertekenden de Vlaamse Regering, de sociale partners, het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid en de VDAB vandaag een engagementsverklaring. De Commissie Diversiteit van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) ijvert al lang voor een verhoogde werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking en voor een gelijke behandeling van deze groep. Deze engagementsverklaring is dan ook een belangrijke stap om mensen met een beperking meer perspectief te geven op werk.

 

Lees het persbericht

- 12/12/2016

oudere man met formulieren CV in de hand​De SERV is tevreden dat er een aanwervingsstimulans voor langdurig werkzoekenden komt na of los van het volgen van een traject tijdelijke werkervaring.

De SERV neemt akte van de invulling van de stimulans zoals voorgesteld in het BVR, alsook van het feit dat het voorstel van de sociale partners inhoudelijk niet wordt gevolgd. DE SERV stelt dat

- 12/12/2016

wijnhandelaar neemt een fles uit een rekIn 2016 registreert de monitor 50,7% werkbare jobs bij zelfstandige ondernemers. Sinds 2007, het ijkpunt, is er een stijging met 3 procentpunt. De werkbaarheidscijfers lopen licht achter op het uitgestippelde groeipad van het Pact 2020.

- 06/12/2016

foto van de voorpagina van het Belgsich StaatsbladDe Vlaamse regelgeving moet innovatievriendelijker en toekomstbestendiger. Veel bestaande regelgeving sluit niet langer aan bij de huidige uitdagingen en ontwikkelingen, en regelgeving aanpassen gaat traag. Dat is steeds meer een probleem. Er is een andere werkwijze en een andere vorm van regulering nodig. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen in drie nieuwe adviezen over betere regelgeving.

Meer informatie over de drie adviezen vind je hier

- 28/11/2016

foto van een leerkracht in een klas met leerlingenHet eindtermendebat beroert veel burgers. Bewijs hiervan is het enthousiasme voor en de betrokkenheid bij de campagne Van LeRensbelang? Er is nog veel overleg nodig op verschillende fora om tot een gedragen visie en een werkbare architectuur voor de eindtermen te komen. In zijn advies onderstreept de SERV dat onderwijs breed vormend moet zijn. De raad schuift enkele voorwaarden naar voren voor sterke eindtermen.

- 25/11/2016

zicht op een klas, vooraan in beeld de arm van de leerkracht die met een stift op zijn bureau wijstOp 23 november bereikten de Vlaamse werkgevers en werknemers een akkoord over opleiding en vorming voor mensen in loondienst. De zesde staatshervorming geeft hen voortaan die bevoegdheid. En die grijpen ze volop aan om de voorzieningen voor vorming en opleiding waar nodig nog kwalitatiever, effectiever en efficiënter te maken. Goed nieuws voor de economie. Doorlopend bijgeschoolde werknemers zijn immers veel weerbaarder en kunnen beter mee met de nieuwste evoluties op de werkvloer. Ze zijn ook van onschatbare waarde voor hun werkgevers, waarmee ze de enorme uitdagingen op vlak van technologie, concurrentie, nieuwe klantenverwachtingen, en zoveel meer, moeten aangaan. Een win-win voor iedereen. In het zopas gesloten

- 14/11/2016

aragist geeft uitleg aan twee jongeren over de werking van een verbrandingsmotorDe sociale partners kunnen zich vinden in de mindswitch van het beleid: de studie, opleiding of stage moet passen binnen een traject naar werk. De sociale partners zijn het erover eens dat de werkzoekende ingeschreven blijft bij de VDAB en dat de voortgang van de opleiding wordt opgevolgd. Zij verwachten dat dit tot een efficiënter en effectiever gebruik van de vrijstelling zal leiden. Via deze opvolging worden meer werkzoekenden naar een juiste opleiding geleid om vervolgens snel en duurzaam aan het werk te gaan.

Om dit goed op te volgen, vragen de sociale partners aan de VDAB om een nauwgezette monitoring te voorzien (aantal toekenningen en weigeringen, type opleidingen, uitstroom naar werk, … ). Deze dient ook

- 14/11/2016

jongere sleutelt aan een autoDe sociale partners hebben in dit dossier al op verschillende fora hun visie en onderling gedeelde bezorgdheden aan het beleid meegegeven, met de vraag deze mee te nemen in de definitieve juridische teksten.

 

 

 

Aan het uitvoeringsbesluit tijdelijke werkervaring en het uitvoeringsbesluit werkervaringsstage gaat dan ook een historiek van advisering vooraf:

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie